Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin

Mynegai Polisïau

Polisïau Strategol

SP1 Lleoedd Cynaliadwy
SP2 Y Newid yn yr Hinsawdd
SP3 Dosbarthu Cynaliadwy – Fframwaith Aneddiadau
SP4 Safleoedd Strategol
SP5 Tai
SP6 Tai Fforddiadwy
SP7 Cyflogaeth – Dyraniadau Tir
SP8 Manwerthu
SP9 Trafnidiaeth
SP10 Datblygiadau Mwynau Cynaliadwy
SP11 Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni
SP12 Rheoli Gwastraff
SP13 Gwarchod a Gwella’r Amgylchedd Adeiledig a Hanesyddol
SP14 Gwarchod a Gwella’r Amgylchedd Naturiol
SP15 Twristiaeth a’r Economi Ymwelwyr
SP16 Cyfleusterau Cymunedol
SP17 Seilwaith
SP18 Y Gymraeg

Polisïau Penodol

Polisïau Cyffredinol

GP1 Cynaliadwyedd a Dylunio o Ansawdd Da
GP2 Terfynau Datblygu
GP3 Rhwymedigaethau Cynllunio
GP4 Seilwaith a Datblygiadau Newydd
GP5 Hysbysebion
GP6 Estyniadau

Tai

H1 Dyraniadau Tai
H2 Tai o fewn Terfynau Datblygu
H3 Addasu neu Rannu Anheddau sy’n Bodoli Eisoes
H4 Anheddau Cyfnewid
H5 Addasu ac Ailddefnyddio Adeiladau Gwledig at Ddefnydd Preswyl
H6 Cyfleusterau Gofal Preswyl
H7 Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
H8 Adnewyddu Anheddau sydd wedi Adfeilio neu wedi’u Gadael
H9 Carafanau Preswyl
H10 Gweithio Gartref

Tai Fforddiadwy

AH1 Tai Fforddiadwy
AH2 Tai Fforddiadwy – Safleoedd Eithriadau
AH3 Tai Fforddiadwy – Mân Aneddiadau yng Nghefn Gwlad Agored

Economi a Chyflogaeth

EMP1 Cyflogaeth – Diogelu Safleoedd Cyflogaeth
EMP2 Cynigion Cyflogaeth Newydd
EMP3 Cyflogaeth – Estyniadau a Dwysáu
EMP4 Arallgyfeirio ar Ffermydd
EMP5 Safleoedd Defnydd Cymysg

Manwerthu

RT1 Hierarchaeth Manwerthu
RT2 Prif Ganolfannau (Ardaloedd Twf): Prif Ffryntiad Manwerthu
RT3 Prif Ganolfannau (Ardaloedd Twf): Ffryntiad Manwerthu Eilaidd
RT4 Prif Ganolfannau (Ardaloedd Twf): Parth Canol Tref
RT5 Canol Trefi (Canolfannau Gwasanaethau)
RT6 Canol Trefi (Canolfannau Gwasanaethau): Siopau Cyfleustra
RT7 Canolfannau Ardal (Canolfannau Gwasanaethau Lleol)
RT8 Siopau a Chyfleusterau Lleol
RT9 Canolfannau Rhanbarthol (Parciau Manwerthu)

Trafnidiaeth a Hygyrchedd

TR1 Rhwydweithiau Prif Ffyrdd a Chraidd
TR2 Lleoli Datblygiadau – Ystyriaethau Trafnidiaeth
TR3 Priffyrdd mewn Datblygiadau – Ystyriaethau Dylunio
TR4 Beicio a Cherdded
TR5 Rheilffordd Gwili
TR6 Coridorau Rheilffyrdd Segur

Priodweddau Amgylcheddol – Amgylchedd Adeiledig

EQ1 Gwarchod Adeiladau, Tirweddau a Nodweddion o Bwysigrwydd Hanesyddol
EQ2 Datblygiadau Galluogi

Priodweddau Amgylcheddol – Amgylchedd Naturiol

EQ3 Dynodiadau Rhanbarthol a Lleol
EQ4 Bioamrywiaeth
EQ5 Coridorau, Rhwydweithiau a Nodweddion o Natur Unigryw
EQ6 Ardaloedd Tirwedd Arbennig
EQ7 Datblygiadau yn Ardal Canllawiau Cynllunio Atodol Caeau Mynydd Mawr

Ynni Adnewyddadwy

RE1 Ynni Gwynt ar Raddfa Fawr
RE2 Ffermydd Gwynt Lleol, Cymunedol a Bach
RE3 Gosodiadau Ynni Adnewyddadwy heblaw Ynni Gwynt

Diogelu’r Amgylchedd

EP1 Adnoddau ac Ansawdd Dwr
EP2 Llygredd
EP3 Draenio Cynaliadwy
EP4 Rheoli’r Arfordir
EP5 Datblygu ar yr Arfordir
EP6 Tir Ansefydlog

Hamdden

REC1 Diogelu Mannau Agored
REC2 Y Ddarpariaeth Mannau Agored a Datblygiadau Newydd
REC3 Mannau Agored Newydd Arfaethedig

Twristiaeth

TSM1 Safleoedd Carafanau Sefydlog a Chabanau Gwyliau
TSM2 Safleoedd Carafanau Teithiol a Phebyll
TSM3 Datblygiadau Twristiaeth ar raddfa fach yng Nghefn Gwlad

Agored

TSM4 Llety i Ymwelwyr
TSM5 Cynigion Twristiaeth Mawr yng Nghefn Gwlad Agored

Mwynau

MPP1 Cynigion Mwynau
MPP2 Clustogfeydd Mwynau
MPP3 Diogelu Mwynau
MPP4 Gweithrediadau Cloddio am Lo
MPP5 Dewisiadau Amgen yn lle Agregau
MPP6 Adfer ac Ôl-ofal ar Safleoedd Mwynau

Rheoli Gwastraff

WPP1 Cyfleuster Rheoli Gwastraff Nant-y-caws
WPP2 Cyfleusterau Rheoli Gwastraff y tu allan i Derfynau Datblygu

 

Brig y dudalen