Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin

Cynllun Datblygu Lleol: Cynnwys

Rhagair
Mynegai Polisïau
Rhestr Tablau a Ffigyrau
Byrfoddau

1. Cyflwyniad

2. Y Cyd-destun Polisi

3. Materion a Ffactorau Sbarduno Allweddol

4. Gweledigaeth ac Amcanion Strategol

5. Strategaeth a Pholisïau Strategol

5.1 Rôl Cynaliadwyedd
5.2 Y Cyd-destun Sirol
5.3 Datblygu Cynaliadwy a’r Newid yn yr Hinsawdd
5.4 Poblogaeth a Thai
5.5 Fframwaith Gofodol a Hierarchaeth Aneddiadau
5.6 Ardaloedd i’w Gwarchod
5.7 Safleoedd Strategol
5.8 Elfennau’r Strategaeth
5.9 Polisïau Strategol

6. Polisïau Penodol

6.1 Polisïau Cyffredinol
6.2 Tai
6.3 Economi a Chyflogaeth
6.4 Manwerthu
6.5 Trafnidiaeth a Hygyrchedd
6.6 Priodweddau Amgylcheddol – Amgylchedd Adeiledig a Naturiol
6.7 Ynni Adnewyddadwy
6.8 Diogelu’r Amgylchedd
6.9 Hamdden
6.10 Twristiaeth
6.11 Mwynau
6.12 Rheoli Gwastraff

7. Gweithredu a Monitro

7.1 Gweithredu
7.2 Monitro

8. Geirfa Termau

Atodiadau

Atodiad 1 – Hierarchaeth Aneddiadau
Atodiad 2 – Safleoedd Strategol
Atodiad 3 – Canllawiau Cynllunio Atodol
Atodiad 4 – Ardaloedd Tirwedd Arbennig
Atodiad 5 – Safleoedd Mwynau
Atodiad 6 – Cyfleusterau Rheoli Gwastraff
Atodiad 7 – Rhwydweithiau Prif Ffyrdd a Rhwydweithiau Craidd
Atodiad 8 – Dogfennau a Strategaethau Cysylltiedig

 

Brig y dudalen