Bacia at Arweiniad

CYNNWYS

 

RHAN 1

CYFLWYNIAD

GWYNEDD 2004                     

STRATEGAETH Y CYNLLUN

POLISIAU STRATEGOL

 

RHAN 2

PENNOD A - YMAGWEDD RHAGOFALUS

CYMRYD CAMAU RHAGOFALUS

 

PENNOD B - GWARCHOD YR AMGYLCHEDD YN EFFEITHIOL

ADNODDAU HANESYDDOL

CEFN GWLAD A THIROEDD AGORED SY’N CAEL EU GWARCHOD

BIOAMRYWIAETH A DAEARAMRYWIAETH

GWELLA SAFON AMGYLCHEDD GWYNEDD A DIOGELU HYNODRWYDD LLEOL

RHEOLI DATBLYGIADAU AR SAFLEOEDD SY’N WYNEBU RISG A DATBLYGIADAU SY’N CREU RISG

 

PENNOD C - DEFNYDDIO ADNODDAU YN DDARBODUS

LLEIHAU EFFEITHIAU HIRDYMOR DATBLYGIADAU AR YR AMGYLCHEDD

MWYNAU

RHEOLI, GWASTRAFF, SAFLEOEDD A CHYFLEUSTERAU

YNNI ADNEWYDDADWY

ADNODDAU NATURIOL

 

CH - SICRHAU CYNNYDD CYMDEITHASOL SY'N ADLEWYRCHU ANGHENION PAWB

TAI

SEILWAITH

CYNYDDU HYGYRCHEDD

CYFLEUSTERAU ADDYSG, IECHYD A CHYMUNEDOL

CHWARAEON A HAMDDEN

 

D - HYRWYDDO TWF PRIODOL O RAN YR ECONOMI A CHYFLOGAETH

ECONOMI GYNALIADWY

TWRISTIAETH

MANWERTHU

 

ATODIADAU

ATODIAD 1 – SAFLEOEDD/ARDALOEDD A GYNHWYSIR AR Y GOFRESTR O DIRLUNIAU PARCIAU A GERDDI O DDIDDORDEB HANESYDDOL ARBENNIG YNG NGHYMRU, Y CYFEIRIR ATI YM MHOLISI B12

ATODIAD 2 – LLEOLIAD ARDALOEDD CYMERIAD DIRWEDD

ATODIAD 3 – DYNODIADAU TAI

ATODIAD 4 – ASESIADAU O EFFEITHIAU TRAFFIG A CHYNLLUNIAU TEITHIO

ATODIAD 5 – SAFONAU PARCIO BEICIAU

ATODIAD 6 – DIFFINIADAU O ASESIADAU

 

RHESTR TERMAU

 

INDECS I’R POLISÏAU

Brig y dudalen