Flintshire County Council Logo
Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint 2000-2015
Mabwysiadwyd 28 Medi 2011

Yn ôl i'r Cynnwys | Bacia at Arweiniad

Atodiad 1: Mathau o Rwymedigaethau Datblygwyr

MATH O RWYMEDIGAETH

ENGHREIFFTIAU

Cyfleusterau i Gefnogi Datblygiad

 • Cyfleusterau addysg – ysgolion newydd neu ystafelloedd dosbarth ychwanegol
 • Tai fforddiadwy
 • Mannau cyhoeddus (agored), gan gynnwys eu cynnal a’u cadw
 • Mannau chwarae/cyfleusterau chwaraeon
 • Cyfleusterau cymunedol, e.e. llyfrgelloedd, canolfannau iechyd, cyfleusterau hamdden
 • Celfyddyd gyhoeddus
 • Gofal plant/crèche/meithrinfa
 • Mynediad ar gyfer pobl anabl
 • Atal troseddu
 • Cyfleusterau ailgylchu gwastraff

Seilwaith Priffyrdd/Seilwaith Ffisegol

 • Priffyrdd – gwelliannau i’r rhwydwaith, mynediad i’r safle, darparu ffyrdd mynediad, trafnidiaeth gyhoeddus
 • Draeniau/carthffosiaeth/amddiffynfeydd rhag llifogydd
 • Parcio gweithredol oddi ar y safle
 • Gwell cyfleusterau parcio cyhoeddus
 • Signalau traffig
 • Darparu trafnidiaeth gyhoeddus
 • Cynlluniau teithio
 • Cyfleusterau i feicwyr a cherddwyr, llwybrau troed

Talu costau allanol

 • Mesurau ffisegol i leihau effaith, e.e. rheoli traffig, tirlunio, inswleiddio rhag sŵn
 • Creu/rheoli cynefinoedd

Gwella’r amgylchedd adeiledig a chadwraeth

 • Adfer adeiladau rhestredig
 • Adfer adeiladau o bwysigrwydd lleol
 • Archeoleg - cadw/cyfleusterau gwell mewn Henebion Cofrestredig
 • Archeoleg - cadw/cofnodi nodweddion
 • Mynediad cyhoeddus o fewn datblygiad

Gwella’r amgylchedd/ecoleg

 • Mynediad cyhoeddus i fannau agored
 • Adennill tir
 • Cadw nodwedd/gwella gwerth o ran cadwraeth natur

Camau i wrthbwyso colli amwynder/adnodd ar y safle neu wrthbwyso’r effaith a geir arno

 • Cadw cyfleusterau hamdden/cyfleusterau amgylcheddol neu osod rhai newydd yn lle’r rhai a gollwyd ar y safle, e.e. cae chwarae, ardal cadwraeth natur, cyfleusterau ailgylchu gwastraff

Brig y dudalen