Flintshire County Council Logo
Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint 2000-2015
Mabwysiadwyd 28 Medi 2011

Yn ôl i'r Cynnwys | Bacia at Arweiniad

Pennod 20

Gweithredu

Nodau Strategol Perthnasol

Mae’r holl nodau strategol a swyddogaethol yn berthnasol

Amcanion Polisi
#

Rhestr Bolisïau
#

a. partnerIAETH – cydlynu gwaith datblygu a defnyddio tir, mewn partneriaeth â chyrff cyfrifol eraill

b. RHWYMEDIGAETHAU – sicrhau bod datblygwyr yn darparu’n briodol ar gyfer effeithiau ehangach datblygu ar y gymuned

c. monitRO – monitro perfformiad y Cynllun gan ddefnyddio cyfres o dargedau a dangosyddion

ch. CANLLAWIAU ATODOL – darparu canllawiau pellach ar ddehongli a gweithredu’r polisïau a’r cynigion sydd yn y Cynllun

IMP1 Amodau Cynllunio a Rhwymedigaethau Cynllunio

Dangosyddion Perfformiad Polisi

Targedau

  1. Nifer y cytundebau adran 106 a lofnodwyd
  2. Nifer yr achosion o orfodi
  3. Canllawiau Cynllunio Atodol wedi’u cynhyrchu a’u mabwysiadu gan y Cyngor

 

 

20 Gweithredu

Cyflwyniad

20.1 Mae prif swyddogaethau Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Sir y Fflint yn ymwneud â chychwyn a chydlynu gwaith datblygu a defnyddio tir yn y Sir. Dim ond trwy weithredu polisïau a chynigion y Cynllun yn gadarnhaol, yn gyson ac yn effeithiol y bydd gwir werth a phwrpas strategaeth a nodau’r Cynllun yn cael eu gwireddu.

20.2 Er hynny, ni all y Cyngor weithredu’n llwyddiannus ar ei ben ei hun, a bydd yn parhau i geisio gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau a chyrff eraill sy’n rhannu’r cyfrifoldeb am wneud penderfyniadau a dylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar ddefnydd tir. Wrth gyflawni ei swyddogaethau cynllunio, mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn gweithio gyda nifer o asiantaethau megis Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Llywodraeth Cymru, ac mae datblygu’r Bartneriaeth Strategol Leol trwy’r Strategaeth Gymunedol yn cynnig cyfle i adeiladu ar gysylltiadau a gwaith partneriaeth o’r fath. Mae’r Cyngor hefyd wedi ystyried anghenion a dyheadau pobl Sir y Fflint wrth lunio’i gynigion, a bydd yn parhau i’w hystyried wrth weithredu, monitro ac adolygu’r Cynllun.

20.3 Mae’r CDU yn cynnig cyfres o dargedau ar gyfer y Cynllun, sy’n deillio o amcanion penodol sy’n troi strategaeth y Cynllun yn adrannau polisi perthnasol. Mae’r rhain yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer monitro perfformiad y Cynllun, ac os cânt eu cyflawni, byddant yn rhoi arwydd clir o lwyddiant cymharol y strategaeth. Fel hyn, bydd y CDU yn dod yn fwy o ddogfen ddynamig, sy’n ymateb i newid, y mae modd ei hadolygu’n sydyn pan fo angen, ac sy’n ateb y gofyn mewn system a arweinir gan gynllun.

20.4 Mae gan ddatblygwyr hefyd swyddogaeth a chyfrifoldeb o safbwynt gweithredu’r Cynllun yn llwyddiannus mewn perthynas â’r effeithiau posibl y gall datblygu eu cael ar y seilwaith, y gwasanaethau a’r amwynderau ategol, gan gynnwys cyfleusterau cymunedol, lle mae’r angen amdanynt yn codi’n uniongyrchol o ganlyniad i’r datblygiad arfaethedig. Mae’r rhain yn ystyriaethau perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, ac mae’r Cyngor yn gryf o’r farn y dylai datblygwyr a thirfeddianwyr gynnig y ddarpariaeth briodol ac angenrheidiol ar eu cyfer. Yn aml, mae datblygu tir yn cynyddu’r baich ar y seilwaith sy’n bodoli eisoes, sydd â chapasiti annigonol i ddarparu ar gyfer datblygiad newydd sylweddol, ac yn aml hefyd gall waethygu amodau ar gyfer defnyddwyr presennol y gwasanaethau a’r seilwaith.

20.5 Mae’r polisi a’r datganiadau gweithredu canlynol yn ceisio ymdrin ag ystod o ffactorau gweithredu ac yn cynnwys gofynion ar gyfer amodau a chyfraniadau a rhwymedigaethau datblygwyr, gorfodi polisïau a dulliau monitro, a chynhyrchu canllawiau cynllunio atodol.

 

Amodau, Cyfraniadau Datblygwyr a Rhwymedigaethau Cynllunio

 

IMP1 Amodau Cynllunio a Rhwymedigaethau Cynllunio

Lle bo hynny’n briodol, bydd y Cyngor yn gosod amodau ar ganiatadau cynllunio ac yn ceisio trafod telerau rhwymedigaethau cynllunio gyda datblygwyr er mwyn sicrhau’r defnydd gorau o dir, pennu’r costau angenrheidiol a darparu seilwaith a chyfleusterau a darparu ar gyfer anghenion cymunedol sy’n codi o’r datblygiad, pan na fydd yn bosibl cyflawni hynny trwy amodau cynllunio.

20.6 Mae’r polisi’n ceisio egluro gweithdrefn y Cyngor ar gyfer gosod amodau ar ganiatadau cynllunio a cheisio sicrhau manteision o ran cynllunio trwy gytundebau cynllunio, y caiff eu telerau eu trafod gyda datblygwyr dan adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a thrwy gynigion manylach yn Neddf Cynllunio a Digolledu 1991. Yn ôl Cylchlythyr 35/95 y Swyddfa Gymreig, gall defnydd priodol o amodau wella ansawdd gwaith rheoli datblygu a hybu hyder y cyhoedd yn y system gynllunio.

20.7 Wrth benderfynu ar ddyraniadau tir neu geisiadau cynllunio unigol, rhaid i’r Cyngor ystyried yr holl ystyriaethau perthnasol, gan gynnwys capasiti’r seilwaith sy’n angenrheidiol i gynnal y datblygiad arfaethedig. Os bydd y datblygiad yn mynd rhagddo heb ddarpariaeth ddigonol, bydd y cyfleusterau sy’n bodoli eisoes yn cael eu rhoi dan bwysau cynyddol ar draul y gymuned ehangach ac adnoddau cyhoeddus. Yn yr amgylchiadau hyn, yn ogystal â rhoi amodau ar ganiatâd cynllunio, gellir defnyddio cytundebau cynllunio ar gyfer materion a fyddai’n amhriodol fel amodau.

20.8 Mae Atodiad 1 yn amlygu enghreifftiau o ddarpariaethau priodol y gellid eu ceisio trwy amodau a/neu trwy ymrwymo i rwymedigaethau cynllunio gyda datblygwyr, er nad yw’r rhestr hon yn gyflawn, a lle bo’n briodol gellir ceisio darpariaethau eraill.

20.9 Bydd rhwymedigaethau’n mynnu bod datblygwyr yn darparu seilwaith sydd naill ai’n angenrheidiol i ganiatáu i’r datblygiad ddechrau neu sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r defnydd tir wedi i’r datblygiad gael ei gwblhau. Bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau bod cyfleusterau neu gyfraniadau’n cael eu darparu, lle bônt yn deg, yn angenrheidiol ac yn briodol, i ddiwallu anghenion deiliaid a defnyddwyr y datblygiad a’r gymuned leol. Yn yr amgylchiadau hyn, efallai y bydd yn rhesymol i ddatblygwyr ddarparu tai fforddiadwy a thalu cost lawn y cyfleusterau cymunedol ac addysgol a’r cyfleusterau hamdden a fydd yn ofynnol o ganlyniad uniongyrchol i’r datblygiad. Efallai y bydd yn rhesymol hefyd iddynt ddarparu cyfraniadau ar gyfer costau cynnal a chadw parhaus a/neu drosglwyddo tir i berchenogaeth y Cyngor, neu mewn achosion lle bo’r datblygiad yn creu’r angen am gyfleusterau ychwanegol megis ffyrdd mynediad neu fannau agored. Efallai y gofynnir iddynt wella’r cyfleusterau sy’n bodoli eisoes hefyd, neu gellir gofyn am gyfraniadau at ddarpariaeth oddi ar y safle.

20.10 Rhaid i rwymedigaethau cynllunio fod yn rhesymol angenrheidiol i’r broses o roi caniatâd cynllunio, a rhaid iddynt fod yn berthnasol i gynllunio ac yn uniongyrchol gysylltiedig â’r datblygiad sy’n cael ei ganiatáu. Ni ellir defnyddio cytundebau o’r fath i wneud datblygiad arfaethedig yn dderbyniol os byddai, fel arall, yn annerbyniol am resymau cynllunio. Rhaid i’r rhwymedigaethau sydd yn y cytundeb fod yn rhesymol hefyd o ran eu maint a’u natur.

 

Gorfodi Deddfwriaeth Gynllunio

 

Datganiad Gweithredu 2 – Cydymffurfio a Gorfodi

Bydd y Cyngor yn ceisio monitro’r graddau y cydymffurfir ag amodau cynllunio ac yn defnyddio’i bwerau gorfodi i reoli achosion o ddatblygu a defnyddio tir ac adeiladau heb awdurdod er mwyn sicrhau bod datblygiadau’n cael eu cyflawni’n unol â deddfwriaeth gynllunio.

20.11 Caiff y polisïau a’r cynigion sydd yn y CDU eu gweithredu’n bennaf trwy’r broses rheoli datblygu. Felly, bydd y Cyngor yn disgwyl i geisiadau am ganiatâd cynllunio gydymffurfio â pholisïau a darpariaethau’r Cynllun a chanllawiau cynllunio atodol perthnasol, ac yn disgwyl i ddatblygiadau gael eu cyflawni’n unol â’r amodau a osodir ar ganiatadau cynllunio. Bydd y Cyngor yn ceisio bod mor rhagweithiol ag sy’n bosibl wrth fonitro’r graddau y cydymffurfir â’r amodau hyn.

20.12 Fodd bynnag, er mwyn i’r system rheoli datblygu weithio’n effeithiol, ac er mwyn i’r gymuned fod â hyder ynddi, bydd yn rhaid sicrhau o dro i dro bod camau gorfodi priodol yn cael eu cymryd i ymdrin ag achosion o dorri deddfwriaeth gynllunio. Polisi’r Cyngor yw cymryd camau gorfodi effeithiol ac addas er mwyn cywiro effeithiau annymunol datblygiadau a gweithgareddau nas awdurdodwyd, ac atal y rhai a fyddai, fel arall, yn ceisio tanseilio’r broses o weithredu’r system gynllunio.

 

Monitro

 

Datganiad Gweithredu 3 – Monitro’r Cynllun

Bydd y Cyngor yn monitro effeithlonrwydd polisïau a chynigion y Cynllun yn barhaus, a bydd yn ymateb i amgylchiadau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a deddfwriaethol sy’n newid er mwyn adolygu a diweddaru’r Cynllun.

20.13 Mae’n bwysig bod y polisïau a’r cynigion sydd yn y CDU yn cael eu monitro a’u hadolygu’n rheolaidd er mwyn mesur eu heffeithiolrwydd wrth iddynt gael eu gweithredu. Bydd gwaith monitro rheolaidd yn dangos a yw nodau’r Cynllun yn cael eu bodloni, a bydd yn sicrhau mai’r Cynllun yw’r ymateb mwyaf priodol a mwyaf derbyniol yn lleol o hyd i faterion cyfredol sy’n bwysig o safbwynt amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.

20.14 Lluniwyd cyfres o ddangosyddion a thargedau mewn perthynas â nodau strategol a nodau penodol i bolisïau’r Cynllun, ac maent wedi eu cynnwys gyda phob adran o’r Cynllun. Caiff y targedau eu hailadrodd yma, a byddant yn fodd i fonitro polisïau a chynigion y CDU a darparu gwybodaeth ynglyn â ph’un a yw ei nodau’n cael eu bodloni.

20.15 Bydd manylion pellach am y trefniadau monitro’n cael eu cynhyrchu ar ffurf canllawiau cynllunio atodol. Byddant yn amlinellu’r broses a’r sail resymegol sydd wrth wraidd y dangosyddion a’r targedau, a byddant hefyd yn amlinellu’r ffynonellau a’r systemau data sydd i’w defnyddio, a’r cysylltiadau â nodau a thargedau mewn strategaethau corfforaethol eraill.

20.16 Bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad monitro blynyddol ar weithredu’r CDU. Bydd yr adroddiad yn archwilio perfformiad y Cynllun mewn perthynas â’i dargedau a’i ddangosyddion, a bydd yn cynnwys awgrymiadau ynghylch camau gweithredu os nad yw targedau’n cael eu cyflawni. Yn ogystal, bydd y Cyngor yn parhau i ddatblygu a chynhyrchu cyfres o adroddiadau technegol ar feysydd allweddol megis argaeledd tir ar gyfer tai, argaeledd tir ar gyfer cyflogaeth, ystadegau am geisiadau cynllunio, a gwybodaeth am ddefnyddio polisïau wrth benderfynu ar geisiadau.

20.17 Bydd y Cyngor hefyd yn monitro’n barhaus, a lle bo hynny’n angenrheidiol, yn diweddaru ei arfarniad cynaliadwyedd o’r CDU a’i bolisïau yn rhan o’r trefniadau monitro, er mwyn sicrhau bod nodau strategol y Cynllun yn parhau’n berthnasol ac yn gynaliadwy. Bydd y Cyngor hefyd yn monitro polisïau’r Cynllun dan EMAS (System Eco-reoli ac Archwilio).

Targed 1
#

Dim un achos o golli tir rhwystrau glas i ddatblygiadau

Targed 2

Dim un achos o ddatblygu mewn ardaloedd o gefn gwlad agored yn groes i bolisi

Targed 3

Lleihau’r golled neu’r difrod, o ganlyniad i ddatblygu, a wneir i safleoedd o bwysigrwydd rhyngwladol, cenedlaethol neu sirol o ran daeareg/bywyd gwyllt/cadwraeth natur

Targed 4

Lleihau’r golled neu’r difrod, o ganlyniad i ddatblygu, a wneir i safleoedd dynodedig ac adeiladau o bwysigrwydd rhyngwladol, cenedlaethol neu sirol o ran treftadaeth, a sicrhau bod gwaith cofnodi digonol yn mynd rhagddo cyn i unrhyw newid ddigwydd

Targed 5

Mabwysiadu Strategaeth Rheoli Parcio

Targed 6

Sicrhau lleiafswm o 30 annedd yr hectar ar bob safle a ddyrannwyd

Targed 7

Sicrhau bod 30% o’r tai ar bob safle mawr o dai yn dai fforddiadwy

Targed 8

85% o arwynebedd llawr datblygiadau manwerthu newydd yng nghanol trefi, mewn canolfannau ardal, mewn canolfannau lleol ac o’u hamgylch

Targed 9

Dim datblygiadau agored iawn i niwed mewn ardaloedd perygl llifogydd lle ceir perygl annerbyniol o lifogydd

 

Canllawiau Cynllunio Atodol

 

Datganiad Gweithredu 4 – Canllawiau Cynllunio Atodol

Bydd y Cyngor yn paratoi Canllawiau Cynllunio Atodol i ategu’r CDU. Byddant yn cynnwys canllawiau manwl ynglyn â datblygiadau mawr, safleoedd unigol, materion datblygu, a mathau penodol o ddatblygiadau. Bydd pob cynnig datblygu’n ystyried y Canllawiau Cynllunio Atodol lle bônt yn berthnasol, a bydd hynny’n ystyriaeth bwysig wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

20.18 Er mwyn darparu canllawiau pellach ar ddehongli a gweithredu’r polisïau a’r cynigion sydd yn y CDU, bydd y Cyngor yn cynhyrchu cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol sy’n ymdrin ag ystod o bynciau o bwysigrwydd strategol a lleol. Lle bo hynny’n briodol, byddant yn cael eu croesgyfeirio at bolisïau penodol yn y Cynllun.

20.19 Bwriedir ymgynghori ynghylch y canllawiau a’u mabwysiadu’n ffurfiol, ac er na fydd ganddynt yr un statws â’r Cynllun mabwysiedig, byddant serch hynny’n dod yn ystyriaethau perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol yn arbennig o ddefnyddiol pan fydd amgylchiadau cynllunio’n newid a phan na fydd angen adolygiad llawn o’r Cynllun. Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu cadw’n gyson â’r CDU, a byddant yn cael eu monitro, eu diwygio a’u dirymu pan fo angen. Mae Atodiad 2 yn dangos rhestr a awgrymir o’r Canllawiau Cynllunio Atodol sydd i’w diweddaru neu’u cynhyrchu o’r newydd.

Brig y dudalen