Flintshire County Council Logo
Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint 2000-2015
Mabwysiadwyd 28 Medi 2011

Yn ôl i'r Cynnwys | Bacia at Arweiniad

Pennod 17

Cyfleusterau Cymunedol

Nodau Strategol Perthnasol

b. Materion cymdeithasol a lles

Amcanion Polisi
#

Rhestr Bolisïau
#

a. MYNEDIAD I GYFLEUSTERAU – sicrhau bod gan drigolion Sir y Fflint fynediad i ystod o safon o gyfleusterau iechyd, addysg a lles a chyfleusterau cymdeithasol, yn agos i’w cartrefi
b. DIWALLU ANGEN – dyrannu safleoedd priodol ar gyfer datblygu cyfleusterau cymunedol lle nodwyd bod angen
c. DIOGELU CYFLEUSTERAU – sicrhau bod y cyfleusterau cymunedol sy’n bodoli eisoes yn cael eu cadw lle bynnag y bo modd
ch. SEILWAITH GWASANAETHU – sicrhau bod digon o gapasiti ar gael i wasanaethu pob datblygiad newydd heb wneud niwed i’r amgylchedd lleol neu ansawdd bywyd

CF1 Cadw Cyfleusterau sy’n Bodoli Eisoes

CF2 Datblygu Cyfleusterau Newydd

CF3 Ysgol Gynradd Newydd

CF4 Clinig Iechyd Newydd

CF5 Canolfannau Cymunedol Newydd

CF6 Darparu Gwasanaethau

CF7 Datblygiadau gan Gyfleustodau

Dangosyddion Perfformiad Polisi

Targedau

 1. Nifer y cyfleusterau hamdden/cymunedol a gollwyd i ddibenion eraill

 

 

17 Cyfleusterau Cymunedol

Cyflwyniad

17.1 Gall darparu digon o ysgolion, clinigau iechyd, llyfrgelloedd, neuaddau pentref, canolfannau cymunedol, a chyfleusterau cymdeithasol a chyfleusterau lles eraill mewn lleoliadau hygyrch y gellir cerdded iddynt, sicrhau bod pobl ar draws ardal y Cynllun yn gallu cymryd rhan yn llawn ym mywyd eu cymunedau lleol, heb fod angen iddynt dalu o’u poced eu hunain i deithio ymhell.

 

Polisi Cynllunio Cenedlaethol

17.2 Mae darparu cyfleusterau cymunedol addas a hygyrch yn elfen allweddol o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyfleusterau cynaliadwy. Mae paragraff 4.4.2 Polisi Cynllunio Cymru yn nodi’n glir y dylai polisïau a chynigion cynllunio “hybu mynediad i waith, siopau, addysg, iechyd, cyfleusterau cymunedol, hamdden a chwaraeon, mannau agored a mannau gwyrdd, gan fanteisio orau y gellir ar gyfleoedd i ddatblygu cymunedau a lles cymdeithasol”.

 

Cyd-destun Sir y Fflint

17.3 Mae’r polisïau yn y bennod hon yn ceisio sicrhau, lle bo angen lleol a nodwyd, nad yw adnoddau sy’n bodoli eisoes yn cael eu colli a bod cynigion priodol ar gyfer cynlluniau cymunedol newydd yn cael eu cefnogi. Yn ogystal, lle mae math penodol o gyfleuster yn brin neu lle mae dyraniadau tai neu gyflogaeth newydd sylweddol wedi eu pennu, mae safleoedd penodol wedi’u diogelu ar gyfer darparu’r cyfleuster yn y dyfodol. Mae polisïau wedi’u cynnwys hefyd i sicrhau bod unrhyw ddatblygiad newydd sylweddol arall sy’n codi yn ystod cyfnod y Cynllun yn cael ei wasanaethu’n ddigonol.

17.4 Fodd bynnag, mae’r bennod yn ymdrin â mwy na chyfleusterau cymdeithasol ac addysgol ac iechyd yn unig. Mae’r pwysau am ddatblygiad pellach yn arwain yn anochel at alw am gyflenwadau newydd a gwell o nwy, dwr a thrydan. Felly, mae polisïau wedi’u cynnwys i roi canllawiau ar ddisgwyliadau’r Cyngor ynghylch darparu seilwaith ffisegol. Yn ogystal â sicrhau nad yw datblygiad newydd yn tanseilio capasiti cymdeithasol a ffisegol ardal y Cynllun, bwriedir i’r polisïau hyn fod o gymorth i ymgymerwyr statudol, darparwyr gwasanaethau a chyrff eraill gydlynu eu buddsoddiad.

 

Polisïau

 

CF1 Cadw Cyfleusterau sy’n Bodoli Eisoes

Caniateir dymchwel neu newid defnydd cyfleusterau cymunedol at ddibenion eraill dan yr amodau canlynol yn unig:

 1. os nad oes galw bellach am y cyfleuster sy’n bodoli eisoes; a
 2. bod darpariaeth arall addas ar gael, neu y gellir ei darparu’n rhan o’r datblygiad arfaethedig.

17.5 Mae’n bwysig nad yw cyfleusterau cymunedol dichonadwy yn cael eu colli o ganlyniad i bwysau masnachol neu bwysau eraill, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Fodd bynnag, os bydd y Cyngor yn fodlon nad yw’r cyfleusterau bellach yn diwallu angen lleol sylweddol, neu bod darpariaeth arall addas ar gael mewn man arall yn y cyffiniau, caniateir ailddefnyddio’r safle neu’r adeiladau yn briodol.

 

Polisïau allweddol eraill:

 

CF2 Datblygu Cyfleusterau Newydd

Caniateir datblygu cyfleusterau addysg ac iechyd a chyfleusterau cymunedol newydd ar safleoedd addas y tu mewn i ffiniau aneddiadau. Y tu allan i ffiniau aneddiadau, caniateir datblygiadau o’r fath dan yr amodau canlynol yn unig:

 1. drwy addasu’r adeiladau sy’n bodoli eisoes; neu
 2. drwy estyn cyfleuster sy’n bodoli eisoes; neu
 3. ar dir a ddefnyddiwyd yn flaenorol at ddiben adeiladu.

Mae’r safleoedd canlynol wedi’u dyrannu’n benodol dan y polisi hwn:

 1. Tir ar gyfer estyn mynwent ym Maes-glas;
 2. Tir ar gyfer estyn mynwent yn Nhreuddyn;
 3. Tir ar gyfer neuadd bentref a maes chwarae pob tywydd yn Licswm;
 4. Tir ar gyfer canolfan feddygol ar Jubilee Road, Bwcle.

17.6 Mae’r Cyngor am annog gwaith datblygu cyfleusterau cymdeithasol a chymunedol newydd, ond mae’n awyddus i sicrhau bod unrhyw ddatblygiad newydd yn agos i’r mannau lle mae pobl yn byw ac yn gweithio, ac nad yw’n rhoi pwysau diangen ar dir nas datblygwyd.

 

Polisïau allweddol eraill:

 

CF3 Ysgol Gynradd Newydd

Bydd safle ar gyfer datblygu ysgol gynradd newydd yn cael ei ddiogelu yng Nghroes Atti, y Fflint yn rhan o safle datblygiad defnydd cymysg.

17.7 Bydd datblygu 637 o dai newydd yng Nghroes Atti ar gyrion y Fflint yn cynhyrchu galw newydd am leoedd ysgol. Rhagwelir y bydd digon o gapasiti mewn ysgolion lleol i fodloni’r galw hwn ar lefel uwchradd, ond y bydd angen creu cyfleusterau ychwanegol ar gyfer plant cynradd yn y tymor hwy.

17.8 Mae’r safle a nodwyd o fewn pellter cerdded diogel i’r holl ddatblygiadau preswyl newydd arfaethedig, ac mae wrth ymyl ardaloedd a ddiogelwyd ar gyfer cyfleusterau siopa a hamdden a chyfleusterau cymunedol.

17.9 Mae union gynllun a dyluniad yr ysgol newydd, ynghyd â manylion ynghylch ei rhaglennu a’i gweithredu, yn rhan o frîff datblygu cynhwysfawr ar gyfer y safle datblygiad defnydd cymysg hwn a ddygwyd ymlaen o Gynllun Lleol Gogledd Sir y Fflint.

 

CF4 Clinig Iechyd Newydd

Bydd safle ar gyfer clinig iechyd yn cael ei ddiogelu yng Nghroes Atti, y Fflint yn rhan o safle datblygiad defnydd cymysg.

17.10 Mae safle wedi’i nodi yn y datblygiad defnydd cymysg yng Nghroes Atti, y Fflint i’w ddiogelu ar gyfer datblygu clinig iechyd yn y dyfodol. Mae’r safle a nodwyd o fewn pellter cerdded diogel i’r holl ddatblygiadau preswyl newydd arfaethedig, ac mae wrth ymyl ardaloedd a ddifethwyd ar gyfer cyfleusterau siopa a hamdden a chyfleusterau cymunedol. Mae manylion pellach ar gael yn y brîff/prif gynllun datblygu cynhwysfawr ar gyfer safle Croes Atti.

 

CF5 Canolfannau Cymunedol Newydd

Bydd safleoedd ar gyfer datblygu canolfannau cymunedol newydd yn cael eu diogelu yn y mannau canlynol:

 1. Croes Atti, y Fflint, yn rhan o safle datblygiad defnydd cymysg;
 2. Strand Park, Treffynnon, fel y nodir ar gynllun mewnosod Treffynnon; ac
 3. Wood Lane, Ewlo, fel y nodir ar gynllun mewnosod Ewlo.

17.11 Bydd y safle defnydd cymysg yng Nghroes Atti ar gyrion y Fflint yn arwain at dwf sylweddol ym mhoblogaeth yr ardal hon. Bydd integreiddio canolfan gymunedol newydd yng nghanol y datblygiad yn rhoi cyfleuster hygyrch iawn i’r trigolion.

17.12 Bydd dyrannu safle yn Nhreffynnon yn golygu addasu ardal chwarae ysgol nas defnyddir yn safle ar gyfer cyfleusterau cymunedol megis canolfan gymunedol, lle parcio ac ardal chwarae i blant.

17.13 Mae safle wedi’i nodi yn Wood Lane, Ewlo, fel y dangosir ar fap mewnosod Ewlo, ar gyfer canolfan gymunedol i wasanaethu ardal Wood Lane a Pharc Dewi Sant.

 

CF6 Darparu Gwasanaethau

Ni chaniateir datblygu oni bai fod y gwasanaethau cyfleustodau angenrheidiol ar gael, neu y gellir eu darparu heb roi pwysau annerbyniol ar gapasiti presennol. Os oes angen cyfleusterau newydd neu well i hwyluso datblygu, gall caniatâd cynllunio gynnwys dulliau cyflwyno graddol er mwyn sicrhau nad yw gwaith datblygu’n mynd rhagddo ond yn unol â gwelliannau i’r seilwaith.

17.14 Mae’n hanfodol bod pob datblygiad newydd yn gallu cael ei wasanaethu gan wasanaethau dwr, nwy a thrydan a gwasanaethau draenio digonol, heb roi pwysau annerbyniol ar gyflenwadau sy’n bodoli eisoes. Disgwylir i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gallu bodloni eu holl anghenion o ran gwasanaethau heb achosi niwed i’r amgylchedd naturiol ac adeiledig neu amwynder defnyddwyr tir eraill.

17.15 Gwyddys bod problemau capasiti’n bodoli o safbwynt seilwaith carthion a dwr yn nifer o drefi’r Sir, gan gynnwys yr Wyddgrug, Cei Connah a’r pentrefi oddi amgylch. Bydd angen buddsoddi mewn seilwaith newydd neu well cyn y gellir parhau i ddatblygu y tu hwnt i gapasiti presennol y seilwaith. Mewn achosion o’r fath, efallai bydd angen i waith datblygu gael ei wneud yn raddol yn unol â rhaglenni buddsoddi’r ymgymerwyr statudol.

 

CF7 Datblygiadau gan Gyfleustodau

Caniateir cynigion gan gwmnïau cyfleustodau ar gyfer datblygu seilwaith dan yr amodau canlynol yn unig:

 1. na fyddent yn gosod unrhyw gyfyngiadau sylweddol o ran datblygu ar y tir oddi amgylch;
 2. mewn ardaloedd o gefn gwlad agored, dim ond os nad oes safleoedd eraill addas ar gael naill ai y tu mewn i ffin neu ar dir a ddyrannwyd; ac
 3. bod y datblygiadau’n cael eu dylunio cyn belled ag sy’n bosibl i leihau effeithiau andwyol ar gymeriad lleol ardal a’r amgylchedd adeiledig a naturiol.

17.16 Mae pob datblygiad newydd yn creu galw ychwanegol am seilwaith gwasanaethau. Felly, mae’n hanfodol nad yw’r Cynllun yn atal camau priodol i ddatblygu cyfleuster newydd neu estynedig. Fodd bynnag, mae angen strwythurau a pheiriannau mawr ar rai cyfleustodau, a all gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd adeiledig a naturiol, a gallai hynny osod cyfyngiadau ar weithgareddau defnydd tir eraill yn ei gyffiniau, yn awr neu yn y dyfodol.

17.17 Felly, pan gynigir darpariaeth newydd neu ddarpariaeth estynedig, bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos nad oes unrhyw fodd i ddefnyddio unrhyw gapasiti sy’n weddill a allai fod ar gael eisoes, a bod pob cam wedi’i gymryd i leihau effeithiau’r cynlluniau’n syth neu yn y tymor hir. Ble bynnag y bo modd, dylid lleoli datblygiadau newydd mewn aneddiadau neu ar eu cyrion. Fodd bynnag, os nad oes unrhyw ddewis ond lleoli cyfleusterau mewn ardal o gefn gwlad agored, bydd angen mesurau ychwanegol i sicrhau nad yw cymeriad gwledig yr ardal yn cael ei niweidio.

Brig y dudalen