Flintshire County Council Logo
Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint 2000-2015
Mabwysiadwyd 28 Medi 2011

Yn ôl i'r Cynnwys | Bacia at Arweiniad

Pennod 15

Chwaraeon a Hamdden

Amcanion Strategol Perthnasol

b. Materion cymdeithasol a lles, c. Iechyd

Amcanion y Polisi
#

Rhestr Bolisïau
#

a. CYNYDDU’R DEWIS – hyrwyddo datblygu rhwydwaith cynhwysfawr ac amrywiol o gyfleusterau chwaraeon a hamdden o safon drwy gytundebau rheoli a thrwy weithredu polisïau cynllunio

b. Y LLE SYDD AR GAel EISOES – gwarchod a gwella mannau agored cyhoeddus a phreifat, hawliau tramwy cyhoeddus a thir arall sydd o werth o ran hamdden ac amwynder

c. DATBLYGIADAU NEWYDD – sicrhau bod digon o fannau diogel a hygyrch y mae modd eu defnyddio at ddibenion hamdden yn cyd-fynd â phob datblygiad newydd mawr

ch. MYNEDIAD A CHYDNAWSEDD – sicrhau bod ystod amrywiol o gyfleoedd hamdden ar gael ac yn hygyrch i’r bobl leol i gyd heb greu effeithiau andwyol ar yr amgylchedd

SR1 Cyfleusterau Chwaraeon neu Hamdden neu Gyfleusterau Diwylliannol

SR2 Gweithgareddau Awyr Agored

SR3 Cyfleusterau Golff

SR4 Gwarchod Mannau Agored ar gyfer Hamdden

SR5 Mannau Chwarae Awyr Agored a Datblygiadau Preswyl Newydd

SR6 Rhandiroedd

SR7 Safleoedd a Ddyrennir ar gyfer Mannau Chwarae Awyr Agored

SR8 Coridor Aber Afon Dyfrdwy

Dangosyddion Perfformiad Polisi

Targedau

  1. Arwynebedd y mannau agored a enillwyd/a gollwyd
  2. Arwynebedd y caeau chwarae ysgol a gollwyd i ddatblygiadau
  3. Ceisiadau i ddatblygu mannau chwarae/mannau gwyrdd/agored yn groes i bolisi
  4. Ardaloedd preswyl o fewn 500m i fannau agored sydd ar agor i’r cyhoedd

 

 

15 Chwaraeon a Hamdden

Cyflwyniad

15.1 Mae trigolion ac ymwelwyr â Sir y Fflint yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden sy’n amrywio o ymweld â’r theatr neu gymryd rhan mewn chwaraeon a drefnir, i weithgareddau anffurfiol megis cerdded yng nghefn gwlad. Mae cyfuniad o ffactorau, megis llai o oriau gwaith, cynnydd yn y nifer sy’n ymddeol yn gynnar, a mwy o arian i’w wario, yn golygu bod gan lawer o bobl fwy o amser i’w dreulio ar weithgareddau hamdden. Yn benodol, mae’r nifer sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau megis loncian, erobeg a cherdded yn cynyddu, a cheir mwy o ymwybyddiaeth o’r angen i wneud ymarfer corff yn rheolaidd er mwyn cadw’n iach.

 

Polisi Cynllunio Cenedlaethol

15.2 Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygu chwaraeon a hamdden a’r ystod eang o weithgareddau hamdden sy’n hybu gweithgarwch corfforol, gan gydnabod ei gyfraniad i ansawdd bywyd. Yn 2005 cyhoeddodd ei strategaeth ar gyfer yr 20 mlynedd nesaf ar gyfer Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol, ‘Dringo’n Uwch’, yna ‘Dringo’n Uwch – y Camau Nesaf’ yn 2006, sy’n egluro’r meysydd a gaiff eu targedu ar gyfer buddsoddi.

15.3 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn ceisio sicrhau bod awdurdodau cynllunio yn darparu fframwaith ar gyfer cyfleusterau chwaraeon a hamdden o ansawdd da sydd wedi’u lleoli’n dda. Dylai’r mannau a’r cyfleusterau a ddarperir mewn ardaloedd gwledig a threfol fod yn sensitif i anghenion defnyddwyr, dylent fod yn ddeniadol, dylent fod wedi’u dylunio’n dda, dylent gael eu cynnal a’u cadw’n dda, dylent gael eu gwarchod rhag troseddau a fandaliaeth, dylent fod yn ddiogel ac yn hygyrch i bobl ag anawsterau symud, a dylent fod yn hygyrch drwy amrywiaeth o ddulliau cynaliadwy o deithio, yn enwedig i’r sawl sy’n cerdded, sy’n beicio neu sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mewn mannau gwledig, mae Llywodraeth Cymru yn pwysleisio bod yn rhaid i natur a maint datblygiadau o’r fath fod yn sensitif i’r amgylchedd lleol.

15.4 Yn unol ag egwyddorion cyffredinol, mae defnyddio tir a ddefnyddiwyd o’r blaen ac adeiladau sy’n bodoli eisoes yn arfer a gaiff ei annog. Mae pwyslais yn cael ei roi ar warchod caeau chwarae a mannau agored ffurfiol ac anffurfiol, yn enwedig y rhai sy’n werthfawr o ran bioamrywiaeth, tirwedd a chadwraeth natur yn ogystal â bod yn werthfawr o ran hamdden ac amwynder. Dylai awdurdodau cynllunio lleol warchod y rhwydwaith hawliau tramwy presennol a cheisio hyrwyddo llwybrau cerdded a beicio newydd.

15.5 Yn ogystal â’r ystyriaethau polisi a nodir uchod, mae paragraff 11.2 Polisi Cynllunio Cymru hefyd yn nodi nifer o swyddogaethau eraill y dylai CDUau eu cyflawni, a chânt eu crynhoi isod:

 

Cyd-destun Sir y Fflint

15.6 Mae angen rheoli’n ofalus y galw am gyfleusterau newydd a gwell ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden er mwyn sicrhau nad yw cyfleoedd, wrth iddynt gael eu datblygu, yn rhoi pwysau afresymol ar y dirwedd a bywyd gwyllt. Mae’r bennod hon yn y Cynllun yn cynnwys polisïau cyffredinol ar gyfer datblygu cyfleusterau chwaraeon a hamdden a chyfleusterau diwylliannol a rhai mwy penodol sy’n ymdrin â mathau neilltuol o weithgareddau. Yn benodol, mae’n ceisio sicrhau bod mannau a chyfleusterau hamdden sy’n bodoli eisoes yn cael eu gwarchod a’u gwella, ac mae hefyd yn rhoi cyfarwyddyd ynghylch y lleoliadau mwyaf addas ar gyfer cynigion newydd. Cydnabyddir yn gyffredinol bod angen lleihau unrhyw effeithiau negyddol posibl gan ddatblygiadau o’r fath, naill ai ar amwynder preswyl neu’r amgylchedd naturiol. Mae Strategaeth Cefn Gwlad y Cyngor yn ategu’r polisïau hyn a’r Cynllun cyfan trwy hybu mynediad a chyfleoedd hamdden yng nghefn gwlad.

 

Polisïau

SR1 Cyfleusterau Chwaraeon neu Hamdden neu Gyfleusterau Diwylliannol

Caniateir cynigion ar gyfer cyfleusterau chwaraeon neu hamdden neu gyfleusterau diwylliannol dan yr amodau canlynol:

a. bod defnydd hamdden y mae’n well ei leoli yng nghanol trefi’n defnyddio dull dilyniannol o ddewis safle a’i fod yn defnyddio safleoedd neu adeiladau addas yng nghanol trefi, neu lle nad yw hynny’n ymarferol, ei fod yn defnyddio safle/adeilad y tu mewn i ffiniau aneddiadau sydd mor agos ag sy’n bosibl i ganol y dref;

b. mewn pentrefi, eu bod yn cael eu lleoli y tu mewn i ffin anheddiad a’u bod yn briodol o ran maint a math; ac

c. mewn ardaloedd o gefn gwlad agored, eu bod yn ymwneud ag:

  1. estyn cyfleusterau chwaraeon neu hamdden sy’n bodoli eisoes; neu
  2. addasu adeiladau addas; neu
  3. adeiladau bach a/neu ddatblygiad atodol sy’n angenrheidiol i wneud y gweithgaredd hamdden neu chwaraeon; ac

ch. ym mhob achos, bod y cyfleuster yn hygyrch i’r boblogaeth leol drwy amrywiaeth o ddulliau teithio ar wahân i gar preifat.

Yn achos datblygiadau hamdden y tu allan i ganol trefi diffiniedig, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos angen am y cyfleuster.

15.7 Bydd darparu cyfleusterau newydd a gwell ar gyfer chwaraeon a hamdden yn cael ei gefnogi gan geisio lleihau eu heffaith ar eu hamgylchedd. Bwriedir i’r polisi hwn ymdrin â datblygiadau hamdden ffurfiol megis alïau bowlio a neuaddau bingo, cyfleusterau diwylliannol megis neuaddau cyhoeddus, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd, a chyfleusterau chwaraeon megis stadia, caeau a phafiliynau.

15.8 Yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru, dylid mesur cyfleusterau sy’n cynhyrchu llawer o deithio yn erbyn y prawf dilyniannol ar gyfer dewis safle. Canol trefi neu’n union wrth eu hymyl, yn agos i brif ganolfannau’r boblogaeth, yw’r mannau mwyaf priodol ar gyfer defnydd hamdden a defnydd diwylliannol. Gallant chwarae rôl bwysig o ran bywiogi canol tref a gallant wneud cyfraniad gwerthfawr i’r economi gyda’r nos. Maent yn gwneud anheddau’n fwy diddorol, a gallant ddenu ystod o ddefnydd atodol yn ystod y dydd a chyda’r nos, e.e. cyfleusterau manwerthu arbenigol, caffis, tafarnau a bwytai. Ni fyddant yn cael eu hystyried yn briodol y tu allan i aneddiadau.

15.9 Gall cyfleusterau diwylliannol roi ymdeimlad o hunaniaeth a chymeriad i ardal. Mae’r Cyngor yn dymuno annog datblygiadau o’r fath yn unol â nod strategaeth y Cynllun i hyrwyddo a chefnogi diwylliant lleol amrywiol. Lle bynnag y bo modd, dylai datblygiadau adlewyrchu cymeriad hanesyddol neu ddiwylliannol Sir y Fflint.

15.10 Mae’r polisi hefyd yn rhoi cyfarwyddyd ynghylch datblygu cyfleusterau chwaraeon. Mae’n bosibl mai dim ond nifer gyfyngedig iawn o strwythurau adeiledig mewn cysylltiad â phrif ddefnydd y safle ar gyfer chwaraeon y bydd eu hangen ar gyfleusterau o’r fath, ac felly gallent fod yn briodol y tu allan i ffiniau aneddiadau. Yn ôl y polisi hwn, lle byddai mannau gwyrdd megis caeau chwarae neu leiniau awyr agored yn cael eu caniatáu fel rheol y tu allan i ffiniau aneddiadau, byddai nifer fach o adeiladau atodol megis ystafelloedd newid hefyd yn cael eu caniatáu, lle na fyddai hynny’n effeithio ar gymeriad agored yr ardal o gefn gwlad. Caniateir datblygu cyfleusterau hamdden awyr agored megis safleoedd picnic, golygfannau lleol, toiledau a deunydd dehongli cysylltiedig mewn ardaloedd o gefn gwlad agored hefyd, ar yr amod eu bod yn cael eu lleoli a’u dylunio mewn modd sensitif.

15.11 Gall gwneud defnydd ar y cyd o gyfleusterau hamdden sy’n bodoli eisoes fod yn arbennig o briodol lle mae tir yn brin, a byddai’n arwain at wneud defnydd mwy effeithlon o adnoddau sy’n bodoli eisoes ac yn cynyddu’r ystod o gyfleusterau sydd ar gael ar gyfer y gymuned leol. Mae ysgolion yn adnodd arbennig o werthfawr sy’n cynnig potensial mawr i ddiwallu anghenion plant a’r gymuned ehangach. Bydd yr awdurdod cynllunio lleol yn ceisio cywiro’r diffygion a nodir yn y ddarpariaeth o ran chwaraeon a hamdden, yn rhannol drwy ddefnyddio cyfleusterau ar y cyd a defnyddio cytundebau adran 106, lle bynnag y bo hynny’n briodol.

 

SR2 Gweithgareddau Awyr Agored

Caniateir gweithgareddau awyr agored dan yr amodau canlynol yn unig:

a. bod y gweithgaredd arfaethedig o fath, maint a dwysedd na fyddent yn achosi niwed annerbyniol i gymeriad a golwg y safle a’r hyn sydd o’i amgylch, amwynder preswyl neu amwynder arall, neu unrhyw ddiddordeb o ran tirwedd, cadwraeth natur neu hanes;

b. yn achos canolfannau marchogaeth, bod y Cyngor Sir yn fodlon bod llwybrau ceffylau addas a chyfleus ar gyfer marchogaeth yn y cyffiniau; ac

c. bod y safle yn hygyrch drwy ddewis o ddulliau teithio ar wahân i gar preifat.

15.12 Mae’r polisi hwn yn rhoi cyfarwyddyd ynghylch canolfannau gweithgareddau awyr agored yn ogystal â gweithgareddau awyr agored. Caiff canolfannau gweithgareddau awyr agored eu diffinio fel sefydliadau preswyl neu ddibreswyl a ddefnyddir yn benodol fel canolfannau at ddibenion gweithgareddau addysg neu hamdden yn yr awyr agored. Mae sefydliadau o’r fath yn cynnwys canolfannau gwaith maes, canolfannau gweithgareddau awyr agored, canolfannau merlota a stablau marchogaeth. Mae gweithgareddau awyr agored yn cynnwys, er enghraifft, saethu colomennod clai, chwaraeon moduro, saethu peli paent, gemau rhyfel a chwaraeon dwr. Gall llawer o’r gweithgareddau hyn arwain at aflonyddwch i ardaloedd cyfagos, ac mae angen cydbwyso mwynhad y cyfranogwyr â’r niwsans posibl i bobl eraill, yn enwedig pan geir defnydd gerllaw sy’n sensitif i swn, megis tai, ysgolion ac ysbytai. Lle bo’n briodol, dylid lleoli cynigion o’r fath mewn ardaloedd diwydiannol sy’n bodoli eisoes neu wrth eu hymyl, neu mewn lleoliadau a gaiff eu sgrinio’n dda megis chwareli, lle na fyddent yn creu niwsans i ddefnydd gerllaw. Caiff gweithgareddau chwaraeon / hamdden swnllyd, yn enwedig rhai ar raddfa fasnachol, eu hasesu fesul achos i sicrhau nad yw datblygiadau o’r fath yn effeithio’n andwyol ar gymunedau cyfagos nac ar y gallu i fwynhau’r lleoliad mewn tawelwch.

15.13 Gall datblygiadau o’r math hwn gynnig cyfleoedd hamdden i bobl leol yn ogystal â denu ymwelwyr i’r ardal i fwynhau cefn gwlad a chreu cyfleoedd gwaith newydd. O ganlyniad, mae’r polisi yn caniatáu ar gyfer gwneud defnydd sensitif a phriodol o asedau naturiol yr ardal gan hybu arallgyfeirio gwledig ar yr un pryd. Pan fydd angen adeiladau newydd, dylid ymdrin â’r cynigion hynny ar y cyd â pholisi SR1.

 

Polisïau allweddol eraill:

 

SR3 Cyfleusterau Golff

Caniateir cynigion ar gyfer cyrsiau golff newydd, estyn cyrsiau golff sy’n bodoli eisoes, cyfleusterau cysylltiedig a meysydd ymarfer golff dan yr amodau canlynol yn unig:

a. bod y datblygiad yn adlewyrchu cymeriad yr hyn sydd o’i amgylch o ran tirwedd, a bod nodweddion presennol y dirwedd yn cael eu cadw lle bo modd;

b. y bydd y datblygiad yn ceisio gwella gwerth y safle o ran cadwraeth natur drwy ddylunio a rheoli’r tir yn briodol;

c. y gellir darparu ar gyfer y datblygiad heb gael effaith andwyol sylweddol ar ardaloedd a ddynodwyd yn rhai sydd o bwysigrwydd rhyngwladol neu genedlaethol o ran bioamrywiaeth a thirwedd, nac ar werth y safle o ran cadwraeth hanesyddol neu archeolegol;

ch. bod y cyfleusterau cysylltiedig yn gwbl atodol i ddefnydd y safle fel cwrs golff;

d. y caiff unrhyw lifoleuadau eu lleoli fel eu bod yn peri cyn lleied o lygredd golau ag sy’n bosibl;

dd. yn achos meysydd ymarfer golff, lle maent y tu allan i ffiniau aneddiadau, bod cysylltiad uniongyrchol rhyngddynt a chwrs golff;

e. y gwneir defnydd o’r adeiladau sy’n bodoli eisoes, a lle mae adeiladau newydd yn angenrheidiol, y cânt eu lleoli wrth ymyl adeiladau sy’n bodoli eisoes, a’u bod yn ymdoddi i’r dirwedd o ran lleoliad, ffurf, dyluniad a deunyddiau, a ategir gan dirlunio sensitif; a

f. y gellir darparu mynediad digonol heb effeithio’n andwyol ar y rhwydwaith priffyrdd.

15.14 Mae’r polisi hwn yn adlewyrchu poblogrwydd golff a’i effaith bosibl ar y dirwedd. Ni chaniateir datblygu cyfleusterau newydd ac estyn cyfleusterau sy’n bodoli eisoes oni bai eu bod yn cael eu lleoli a’u dylunio yn sensitif.

15.15 Mae cymeriad tirwedd yn cyfeirio at hynodrwydd lleoliad y cynnig. Mae’n mynnu y dylai datblygwyr ymgorffori elfennau’r dirwedd, megis coed, coedlannau, nodweddion dwr, gwrychoedd neu waliau cerrig yn y dyluniad a bod unrhyw nodweddion sy’n bodoli eisoes yn cael eu cadw lle y bo modd. Byddai cyfleusterau cysylltiedig yn y cyd-destun hwn yn cynnwys clybiau, siopau chwaraeon a meysydd parcio.

15.16 Bydd y Cyngor Sir yn asesu effaith bosibl cynigion ar gyfer meysydd ymarfer golff yn ofalus. Fel rheol mae datblygiadau o’r fath yn cynnwys llifoleuadau, ffensys helaeth a meysydd parcio, a all gael effaith sylweddol ar olwg cefn gwlad. Gallai eu datblygu ar wahân i gyrsiau golff gyflwyno elfen drefol annerbyniol i gefn gwlad, ac ni fydd hynny’n cael ei ganiatáu.

 

SR4 Gwarchod Mannau Agored ar gyfer Hamdden

Caniateir datblygiadau a fyddai’n golygu colli caeau chwarae, ardaloedd chwarae, ardaloedd hamdden anffurfiol a mannau agored eraill at ddibenion hamdden dan yr amodau canlynol yn unig:

a. bod digon o fannau agored at ddibenion hamdden yn y cyffiniau eisoes; a

b. bod y Cyngor Sir fel yr awdurdod cynllunio lleol yn fodlon na fydd angen y tir ar ysgol neu gymuned yn y tymor hir; ac

c. nad oes gan y safle unrhyw beth gweledol nac amwynder sy’n werth ei gadw; neu

ch. mai ailddatblygu rhan fach o’r safle yw’r ffordd orau o gadw’r cyfleusterau a’u gwella; neu

d. lle byddai datblygu’r safle yn golygu nad oes digon o fannau agored yn cael eu darparu yn y cyffiniau, y bydd ardal o’r un maint yn cael ei darparu mewn lleoliad priodol yn lle’r mannau a gollir.

15.17 Mae caeau chwarae, ardaloedd hamdden anffurfiol ac ardaloedd chwarae o bwys arbennig i’r gymuned leol oherwydd eu gwerth o ran hamdden i’r cyhoedd a’u cyfraniad i’r amgylchedd trefol. Bwriad y polisi hwn yw sicrhau bod mannau o’r fath yn cael eu gwarchod rhag datblygiadau eraill fel y nodir ym mharagraffau 11.1.1 -11.1.2 Polisi Cynllunio Cymru. Yn benodol, mae’r polisi hwn yn adlewyrchu TAN 16 sy’n nodi y dylid gwarchod tir heb ei ddatblygu sydd o werth o ran hamdden, os oes neu pe bai mannau agored sydd ar agor i’r cyhoedd yn yr ardal. O ystyried eu gwerth o ran hamdden neu amwynder, ni ddylid cael gwared ar gaeau chwarae ysgol oni bai ei bod yn gwbl amlwg na fydd eu hangen ar gyfer defnydd ysgol neu gymuned yn y tymor hwy.

15.18 Mae ‘safon chwe erw’ y Gymdeithas Genedlaethol Caeau Chwarae yn gosod targed sy’n mynnu y dylid cael o leiaf 2.43 hectar (chwe erw) o le chwarae agored ar gyfer pob 1,000 o bobl. Nes y bydd y Cyngor wedi mabwysiadu unrhyw gyfarwyddyd arall, dyma’r safon ofynnol a ddefnyddir i fesur digonolrwydd y mannau agored sy’n bodoli eisoes. Mae’n berthnasol i amrywiaeth o wahanol fathau o fannau agored, sy’n amrywio o leiniau chwaraeon a drefnir i barciau mwy anffurfiol. Mewn achosion lle darperir mannau gwell neu fannau newydd yn lle hen rai, gall y Cyngor fynnu bod math penodol o le’n cael ei ddarparu i wneud iawn am unrhyw ddiffyg a nodir. Mewn achosion o’r fath, dylai unrhyw le newydd fod o fewn pellter y gellir ei gerdded yn ddiogel mewn 5 munud i’r boblogaeth y mae’n ei gwasanaethu.

15.19 Yn ogystal â’r uchod, mae’n bosibl bod mannau agored nad yw’r cyhoedd yn eu defnyddio’n weithredol, sydd er hynny’n haeddu cael eu gwarchod oherwydd eu cyfraniad i gymeriad a golwg tref neu bentref. Bydd cynigion datblygu sy’n effeithio ar ardaloedd o’r fath yn cael eu hystyried dan y polisi ar gyfer mannau gwyrdd yn y bennod sy’n ymwneud â Thirwedd yn y Cynllun.

 

Polisïau allweddol eraill:

 

SR5 Mannau Chwarae Awyr Agored a Datblygiadau Preswyl Newydd

Fel rheol, disgwylir i ddatblygiadau preswyl newydd gynnwys lle chwarae awyr agored sy’n cyfateb o leiaf i’r gyfradd o 2.4 hectar ar gyfer pob 1,000 o bobl. Bydd y ddarpariaeth hon yn cynnwys lle awyr agored ar gyfer chwaraeon a hamdden ynghyd â lle chwarae gydag offer. Mewn amgylchiadau eithriadol lle nad yw’n bosibl darparu lle agored ar y safle datblygu, gofynnir am ddarpariaeth addas oddi ar y safle neu am gyfraniadau tuag at gyfleusterau newydd neu well, gan gynnwys offer.

15.20 Yn y gorffennol cafodd tai newydd eu datblygu’n aml heb ddarparu digon o fannau agored i ddiwallu anghenion plant ac oedolion. Mae’r polisi hwn yn ceisio sicrhau bod datblygiadau yn y dyfodol yn cynnwys darpariaeth addas o ran mannau chwarae awyr agored. Mae isafswm maint y mannau awyr agored sy’n ofynnol gan y polisi’n gysylltiedig â nifer a maint yr anheddau a gynigir, ac mae’n seiliedig ar y safon sy’n nodi bod angen 2.4 hectar o le chwarae awyr agored ar gyfer pob 1,000 o drigolion. Mae wedi’i rannu’n ddau fath o dir:

  1. man chwarae i blant, 0.8 hectar ar gyfer pob 1,000 o bobl, a
  2. tir chwaraeon i bawb ei ddefnyddio, ar sail cyfradd o 1.6 hectar ar gyfer pob 1,000 o bobl.

15.21 Dylai’r mannau chwarae i blant gynnwys mannau chwarae ffurfiol gydag offer (0.25 hectar) a mannau chwarae anffurfiol (0.55 hectar). Dylai’r tir chwaraeon gael ei rannu’n dir ar gyfer lleiniau chwaraeon (1.2 hectar) a gweithgareddau hamdden ffurfiol yn yr awyr agored (0.4 hectar).

15.22 Dylai pob datblygiad tai newydd, gan gynnwys rhai ar gyfer anheddau unigol neu ar gyfer nifer fach o anheddau, gyfrannu at ddarparu mannau chwarae awyr agored. Mae hynny’n cynnwys achosion lle mae nifer yr anheddau’n cynyddu yn dilyn prosiectau ailddatblygu ac addasu lle caiff unedau preswyl ychwanegol eu creu.

15.23 Bydd y Cyngor yn defnyddio amodau a rhwymedigaethau cynllunio a osodir ar ganiatâd cynllunio er mwyn gwarantu bod y mannau chwarae awyr agored a ddarperir dan y polisi hwn yn cael eu tirlunio’n briodol ac yn cael eu trosglwyddo i’r Cyngor yn rhad ac am ddim, a bod trefniadau’n cael eu gwneud i’w cynnal a’u cadw wedyn.

15.24 Ym mhob amgylchiad, bydd y Cyngor yn y lle cyntaf yn ceisio sicrhau bod mannau chwarae awyr agored yn cael eu darparu’n rhan o’r datblygiad. Cyfrifoldeb y Cyngor yn unig fydd penderfynu ble y dylid lleoli’r ddarpariaeth honno. Yn gyffredinol, dylid lleoli mannau chwarae awyr agored ar y safle bob amser, ond bydd rhai achosion pan na fydd hynny’n bosibl. Mewn achosion o’r fath, disgwylir i ddatblygwyr leoli’r ddarpariaeth oddi ar y safle. Fel rheol, ni fydd yn realistig i ddatblygwyr cynlluniau bach (h.y. llai na 10 o anheddau ychwanegol) ddarparu mannau chwarae ar y safle. Fodd bynnag, disgwylir iddynt wneud cyfraniad ariannol tuag at ddarparu man chwarae awyr agored yn yr ardal leol. Yn yr achosion hyn, caiff yr adnoddau eu crynhoi er mwyn darparu mannau chwarae awyr agored digonol, priodol a hygyrch mewn lleoliadau addas.

 

Polisïau allweddol eraill:

 

SR6 Rhandiroedd

Ni chaniateir cynigion i ailddatblygu rhandiroedd ar gyfer defnydd arall oni ellir dangos:

a. bod y galw parhaus am ddefnydd y safle wedi pallu; neu

b. nad yw cyflwr y tir bellach yn ffafriol neu na ellir ei wella’n briodol; neu

c. bod tir arall ar gyfer rhandiroedd, sydd o leiaf cystal o ran ansawdd ac sydd o faint tebyg, yn cael ei gynnig yn ei le.

Lle byddai datblygu’n cael ei ganiatáu, ond bod y Cyngor yn ystyried bod diffyg mannau agored mewn tref neu bentref, dylid sicrhau bod cyfran briodol o’r safle yn cael ei neilltuo ar gyfer man agored sydd ar agor i’r cyhoedd.

15.25 Lle bynnag y bo modd, dylid gwarchod rhandiroedd rhag cael eu hailddatblygu, oherwydd eu gwerth lleol o ran cyflawni rôl unigryw yng nghyswllt gweithgaredd hamdden.

15.26 Nid yw rhandiroedd yn darparu mannau agored sydd ar agor i’r cyhoedd yng ngwir ystyr y gair, oherwydd eu mynediad cyfyngedig. Er hynny, pan na fydd eu hangen bellach ar gyfer eu diben gwreiddiol, gallant leihau’r prinder mannau agored sydd ar agor i’r cyhoedd, yn enwedig pan fydd tir agored arall yn yr ardal yn brin. Mewn amgylchiadau o’r fath, bydd y Cyngor Sir am sicrhau bod eu potensial i gyfrannu i fannau agored cyhoeddus yn cael ei ystyried yn llawn, cyn caniatáu eu rhyddhau ar gyfer defnydd arall.

 

SR7 Safleoedd a Ddyrennir ar gyfer Mannau Chwarae Awyr Agored

Mae’r tir wrth ymyl Lilac Drive, Pen-y-ffordd/ Penymynydd (1.6 hectar) wedi’i ddyrannu ar gyfer chwaraeon a hamdden yn yr awyr agored, ac mae wedi’i nodi ar y map cynigion.

15.27 Bydd y safle a nodwyd ym Mhen-y-ffordd / Penymynydd o gymorth i sicrhau bod y ddarpariaeth o ran mannau hamdden awyr agored yn cyrraedd y safonau a argymhellir. Mae gan y dyraniad gysylltiad da â’r anheddiad sy’n bodoli eisoes, ac ni fydd yn cael effaith andwyol ar yr amgylchedd.

 

SR8 Coridor Aber Afon Dyfrdwy

Ni chaniateir cynigion datblygu o fewn ac ar hyd Coridor Aber Afon Dyfrdwy oni fodlonir yr amodau canlynol:

a. nad yw’r cynnig yn tynnu oddi wrth werth Coridor yr Aber o ran hamdden;

b. na fyddai’r cynnig yn cael effaith andwyol sylweddol ar unrhyw safle Ramsar neu safle Natura 2000 nac yn effeithio ar eu hintegriti;

c. pan fo’n briodol, bod y cynnig yn gwella mynediad i’r Coridor, oddi yno ac o’i amgylch i gerddwyr, beicwyr a marchogion;

ch. bod y cynnig yn gwella apêl Aber Afon Dyfrdwy fel lle i’r cyhoedd ei fwynhau; a

d. bod y cynnig yn cadw ac yn gwella asedau cadwraeth natur a’r dirwedd.

15.28 At ddiben y polisi hwn, ystyrir mai’r tir a’r aber i’r gogledd o’r A548 yw Coridor Aber Afon Dyfrdwy. Mae’r llain arfordirol yn nodwedd hanfodol o’r Sir, nid yn unig oherwydd ei gwerth hanesyddol ac archeolegol a’i gwerth o ran cadwraeth natur a thirwedd, ond hefyd oherwydd yr ystod o gyfleoedd hamdden y mae’n eu darparu. Felly, ni chaniateir unrhyw gynnig datblygu a fyddai’n achosi niwed annerbyniol i ardaloedd pwysig o ran cadwraeth natur, tirwedd, hanes, archeoleg neu fioamrywiaeth. Wrth gydnabod pwysigrwydd Aber Afon Dyfrdwy, mae’r polisi hwn yn ceisio gwella ansawdd Coridor Aber Afon Dyfrdwy gan warchod yr ardal rhag datblygiadau ansensitif, ac mae’n gyson â nodau Strategaeth Aber Afon Dyfrdwy.

15.29 Mae gwella “profiad o’r aber” drwy ddatblygiadau cymharol anymwthgar megis datblygu ardaloedd hamdden, llwybrau cerdded neu feicio a chynlluniau gwella amgylcheddol, a fyddai’n gwella mynediad i Afon Dyfrdwy ac ar ei hyd, yn ganolog i’r dull gweithredu ar gyfer Afon Dyfrdwy. Bydd yn bwysig darparu dehongliad o dirwedd, hanes a bywyd gwyllt Aber Afon Dyfrdwy yn rhan o’r dull gweithredu hwn.

15.30 Ceir potensial sylweddol i gryfhau integriti’r llwybr ar hyd Coridor Aber Afon Dyfrdwy trwy gyfeirio datblygiadau ategol at fannau allweddol lle gellid cynyddu apêl y llwybr i’r cyhoedd. Mae safleoedd megis Parc Glan yr Afon Gwepra; Flint Point; hen Lofa Bettisfield a’r Parlwr Du i gyd yn safleoedd lle gellid datblygu cyfleusterau ategol i wella’r profiad a geir o holl Goridor Aber Afon Dyfrdwy. Yn wir, mae potensial y llwybr gymaint nes gellid cyflawni mesurau gwella yn gost-effeithiol drwy integreiddio prosiectau cefn gwlad â chynlluniau ar gyfer tir diffaith a chynlluniau atal llifogydd.

 

Polisïau allweddol eraill:

Brig y dudalen