Flintshire County Council Logo
Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint 2000-2015
Mabwysiadwyd 28 Medi 2011

Yn ôl i'r Cynnwys | Bacia at Arweiniad

Pennod 12

Canolfannau Siopa a Datblygiadau Masnachol

Nodau Strategol Perthnasol

b. Materion cymdeithasol a lles

Amcanion Polisi
#

Rhestr Bolisïau
#

a. CANOLFANNAU SIOPA – hyrwyddo bywiogrwydd, hyfywedd ac apêl canolfannau manwerthu sy’n bodoli eisoes

b. DEWIS – hyrwyddo ystod o gyfleusterau siopa yng nghanol trefi

c. LLEOLIAD – cyfeirio buddsoddiad newydd o ran siopa a datblygiadau masnachol i ganol trefi

ch. SIOPAU LLEOL – hyrwyddo siopau newydd a chadw’r siopau sy’n bodoli eisoes mewn ystadau preswyl a phentrefi

d. SIOPAU GWLEDIG – cefnogi arallgyfeirio gwledig

S1 Dyraniadau Masnachol

S2 Dylunio Blaenau Siopau

S3 Integreiddio Datblygiadau Masnachol Newydd

S4 Datblygiadau Siopa Bach y Tu Mewn i Aneddiadau

S5 Datblygiadau Siopa Bach y Tu Allan i Aneddiadau

S6 Datblygiadau Siopa Mawr

S7 Ffryntiadau Manwerthu mewn Ardaloedd Manwerthu Craidd Canol Trefi

S8 Siopau Cludfwyd Poeth, Bwytai a Chaffis

S9 Datblygiadau Masnachol nad ydynt yn Ddatblygiadau Manwerthu

S10 Addasu Lloriau Uchaf

S11 Cadw Cyfleusterau Lleol

S12 Marchnadoedd ac Arwerthiannau Cist Car

Dangosyddion Perfformiad Polisi

Targedau

 1. Arwynebedd llawr datblygiadau manwerthu newydd a leolir yng nghanol trefi
 2. Achosion o ganiatáu newid defnydd o fod yn siopau, yn groes i bolisi
 3. Argaeledd/colli siopau pentref/swyddfeydd post/tafarnau
 4. Archwiliadau iechyd canol trefi

TARGED 8: 85% o arwynebedd llawr datblygiadau manwerthu newydd yng nghanol trefi, mewn canolfannau ardal, mewn canolfannau lleol ac o’u hamgylch.

 

12 Canolfannau Siopa a Datblygiadau Masnachol

Cyflwyniad

12.1 Mae amrywiaeth y gweithgareddau a welir yng nghanol trefi ac mewn canolfannau ardal yn adlewyrchu eu swyddogaethau diwylliannol a chymdeithasol yn ogystal â’u swyddogaethau masnachol, ac maent yn cynrychioli buddsoddiad cyfalaf sylweddol yn yr amgylchedd adeiledig. Bu gweithgarwch manwerthu, yn enwedig, yn ffactor pwysig o safbwynt llunio canol trefi a gweithredu fel sbardun ar gyfer datblygu gwasanaethau a chyfleusterau eraill. Mae hynny’n rhoi cymeriad neilltuol i bob tref. Yn ogystal â siopa, mae’r bennod hon yn ystyried yr ystod gyfan o weithgareddau a gyflawnir yng nghanol tref, e.e. lleoedd bwyta, golchdai, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, a defnydd hamdden gan gynnwys sinemâu, neuaddau bingo neu arcedau difyrion.

12.2 Mae bywiogrwydd a hyfywedd canol llawer o drefi dan bwysau sylweddol ar hyn o bryd. Mae bywiogrwydd yn cyfeirio at ba mor brysur yw ardal siopa, ac mae hyfywedd yn cyfeirio at ei allu i ddenu buddsoddiad parhaus. Ni ddylai gallu canolfannau presennol i barhau i wasanaethu buddiannau’r gymuned gyfan yn y tymor hir gael ei danseilio gan ddatblygiadau manwerthu newydd mewn mannau eraill. Er hynny, mae tystiolaeth gynyddol bellach sy’n dangos bod canolfannau siopa mwy o faint y tu allan i drefi, sy’n dibynnu’n bennaf ar geir i’w cyrraedd, yn cael effaith niweidiol ar ganolfannau siopa traddodiadol. O ganlyniad, mae siopau wedi cau ac mae cyflwr adeiladau a strydoedd wedi dirywio yn dilyn hynny. Mae’r cyfleusterau siopa y tu allan i drefi’n cynyddu’r angen i deithio mewn ceir, yn defnyddio adnoddau naturiol ac yn achosi lefelau uwch o lygredd. Mae datblygiadau o’r fath yn aml yn golygu datblygu safleoedd tir glas ar gyrion trefi neu wrth ymyl cyffyrdd mawr.

 

Polisi Cynllunio Cenedlaethol

12.3 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi mai canol trefi a phentrefi, canolfannau ardal a chanolfannau lleol yw’r lleoliadau mwyaf priodol ar gyfer manwerthu a dibenion ategol eraill. Mae’r dull hwn o grynhoi defnydd o’r fath mewn canolfannau siopa sy’n bodoli eisoes yn gwella bywiogrwydd, apêl a hyfywedd y canolfannau hyn. Mae cynyddu dwysedd y datblygu hefyd yn cynyddu’r potensial i hybu canolfannau siopa hygyrch, siwrneiau ar droed a theithiau cysylltiedig.

12.4 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn mynnu bod Awdurdodau Cynllunio Lleol yn datblygu strategaeth a pholisïau clir ar gyfer datblygiadau manwerthu ac ar gyfer dyfodol canol trefi a phentrefi, canolfannau ardal a chanolfannau lleol a phentrefi er mwyn hybu sector manwerthu llwyddiannus sy’n cefnogi’r cymunedau a’r gwasanaethau sy’n bodoli eisoes. Yn benodol, mae Polisi Cynllunio Cymru yn mynnu bod CDUau:

12.5 Mae Polisi Cynllunio Cymru hefyd yn hyrwyddo defnyddio prawf dilyniannol ar gyfer pob datblygiad manwerthu newydd. Wrth gynnig dyraniadau manwerthu newydd, mae’r angen o ran manwerthu wedi’i ystyried a bydd yn ystyriaeth yr un mor bwysig yn y dyfodol i sicrhau bod ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau manwerthu newydd hefyd yn cael eu hasesu yn erbyn yr angen am y datblygiad. Er nad yw’n atal datblygiadau y tu allan i ganol tref, mae’r prawf dilyniannol yn mynnu bod datblygwyr yn edrych ar leoliadau yng nghanol y dref yn gyntaf. Dylid lleoli unrhyw ddatblygiad na ellir darparu ar ei gyfer yng nghanol y dref mor agos ag sy’n bosibl iddo, ac ar safleoedd sy’n hygyrch ar drafnidiaeth gyhoeddus. Yn ogystal â’r amcanion hyn, mae’n bwysig bod yr Awdurdod Cynllunio yn hyrwyddo gwaith ailddatblygu, estyn a moderneiddio yn y canol trefi sy’n bodoli eisoes, a’i fod yn dilyn strategaeth glir ar gyfer gwella canol trefi a’u rheoli’n rhagweithiol.

 

Cyd-destun Sir y Fflint

12.6 Mae gan y prif drefi yn ardal y Cynllun boblogaethau dalgylch siopa cymharol fach sy’n gorgyffwrdd â’i gilydd. Maent yn cystadlu â chanolfannau mwy o faint y tu allan i ardal y cynllun ym maes manwerthu bwyd a nwyddau cymharol. Dangosodd astudiaeth o fywiogrwydd y prif ganolfannau yn 2002 fod nifer y lleoedd gwag yn yr Wyddgrug, Bwcle, Shotton, Y Fflint, Treffynnon, Cei Connah a’r Fferi Isaf wedi gostwng o ganlyniad efallai i economi fanwerthu genedlaethol fywiog a hyder cynyddol yn economi Sir y Fflint. Fodd bynnag, er gwaethaf ffyniant o’r newydd canol trefi a chanolfannau ardal, bydd strategaeth siopa’r Cynllun yn parhau i ganolbwyntio ar fuddsoddi yn y canolfannau siopa sy’n bodoli eisoes ac ymatal rhag datblygu safleoedd ymylol.

12.7 Mae’r bennod hon hefyd yn cynnwys polisïau sy’n cefnogi cynigion manwerthu bach ar ystadau preswyl, mewn pentrefi ac sy’n atodol i fentrau gwledig megis siopau fferm neu weithdai crefft. Gallai’r cyfleusterau hyn chwarae rôl hollbwysig o ran darparu gwasanaethau neu gyflogaeth mewn mannau llai hygyrch.

 

Polisïau

S1 Dyraniadau Manwerthu a Dyraniadau Masnachol

Mae’r tir canlynol wedi’i ddyrannu ar gyfer datblygiadau masnachol ac mae wedi’i nodi ar y map cynigion:-

 

Cyf.

Anheddiad

Safle

Arwynebedd
(ha)

Canol Trefi a Chanolfannau Ardal

1

Bwcle

Bydd y tir wrth ymyl Brunswick Road yn cael ei ddatblygu’n bennaf ar gyfer manwerthu dosbarth A1.

0.2

2

Cei Connah

Bydd y tir y tu ôl i Ganolfan Siopa Cei Connah yn cael ei ddatblygu fel cynllun defnydd cymysg.

1.3

3

Yr Wyddgrug

Bydd y tir i’r de o Chester Road, Yr Wyddgrug yn cael ei ddatblygu’n bennaf ar gyfer manwerthu dosbarth A1 nad yw’n gysylltiedig â bwyd.

0.7

Canolfannau y tu allan i Ganol Trefi neu Ganolfannau Ardal nid yng nghefn gwlad

4

Cei Connah

Tir wrth ymyl Canolfan Siopa Ffordd Llanarth.

2.4

5

Y Fflint

Bydd Croes Atti, Y Fflint yn ddatblygiad manwerthu dosbarth A1 yn bennaf yn rhan o ddyraniad defnydd cymysg Croes Atti.

0.3

Lleoliadau Eraill

6

Brychdyn

Bydd y tir i’r gogledd o Barc Manwerthu Brychdyn yn cael ei ddatblygu ar gyfer defnydd masnachol nad yw’n ymwneud â manwerthu.

1.8

 

Canolfannau Siopa Allweddol yn Sir y Fflint

Canol Trefi

Canolfannau Ardal

Canolfannau Lleol

 • Bwcle
 • Y Fflint
 • Treffynnon
 • Yr Wyddgrug
 • Shotton
 • Cei Connah
 • Y Fferi Isaf
 • Saltney
 • Bagillt – Y Stryd Fawr
 • Brychdyn – Broughton Hall Road
 • Bwcle – Lane End
 • Caergwrle – canol y pentref
 • Caerwys – canol y pentref
 • Cei Connah – Thornfield Avenue
 • Cei Connah – Englefield Ave
 • Cei Connah – Ffordd Llanarth
 • Ewlo – The Highway
 • Ewlo – Holywell Road
 • Y Fflint – Northop Road
 • Garden City – Welsh Road
 • Maes-glas – Parade
 • Penarlâg – canol y pentref
 • Treffynnon – Holway
 • Yr Hob – canol y pentref
 • Mostyn – Maes Pennant
 • Mynydd Isa – Y Sgwâr
 • Pen-y-ffordd / Penymynydd – canol y pentref
 • Shotton – Aston Park Road
 • Shotton – Central Drive

 

12.8 O ystyried poblogaeth dalgylch cymharol fach pob tref, a lefel bresennol y ddarpariaeth o ran siopa, mae’r cyfleoedd i ehangu’r ddarpariaeth o ran manwerthu yn gyfyngedig, yn wir, gallai rhagor o ddatblygiadau manwerthu gael effaith andwyol ar rai canolfannau sy’n bodoli eisoes. Fodd bynnag, ar gyfer canolfannau siopa megis Cei Connah, ceir materion adfywio pwysig y mae angen datblygiad newydd ar eu cyfer i wella bywiogrwydd a hyfywedd y canolfannau hyn. Byddai datblygiad newydd o’r fath yn y canolfannau hyn yn cynyddu ystod ac ansawdd y nwyddau a gynigir i’r cyhoedd, a byddai’n arwain at welliannau ffisegol i’r canolfannau a fyddai’n creu canolfannau mwy deniadol i fuddsoddwyr a defnyddwyr. Y ganolfan fwyaf modern o ran buddsoddi mewn manwerthu yn y Sir yw Parc Manwerthu Brychdyn, sy’n gwneud cyfraniad sylweddol i’r hyn sydd gan Sir y Fflint i’w gynnig o ran manwerthu. Fodd bynnag, nid yw Parc Manwerthu Brychdyn wedi’i restru yn y ffigur Canolfannau Siopa Allweddol, oherwydd caiff ei ystyried yn barc manwerthu y tu allan i ganol tref. Felly, mae’n lleoliad llai ffafriol ar gyfer datblygiad manwerthu newydd na chanol trefi a chanolfannau ardal traddodiadol.

12.9 Bwriedir i’r datblygiad defnydd cymysg yng Nghroes Atti, Y Fflint fod yn ddatblygiad a fydd yn batrwm i’w ddilyn, a fydd yn adlewyrchu safonau arfer gorau cyfredol o ran dylunio a datblygu trefol. Bydd craidd y datblygiad yn cynnwys 637 o dai newydd ar gyrion y Fflint. Er mwyn lleihau’r angen i deithio a hybu ‘cymdogaethau lle mae cerdded yn bosibl’, mae darparu cyfleusterau lleol ar y safle, gan gynnwys cyfleuster siopa lleol newydd, yn agwedd bwysig ar y datblygiad. Mae union gynllun a dyluniad yr ardal siopa newydd i’w gweld mewn brîff datblygu cynhwysfawr ar gyfer safle Croes Atti ac mewn prif gynllun. O ystyried yr angen i gynnal rhywfaint o hyblygrwydd yn y dyluniad sy’n ymddangos ar gyfer datblygiad Croes Atti, ni fydd dyraniad manwerthu penodol ar gyfer y cyfleuster siopa newydd ar wahân i ddynodi Croes Atti ar gyfer datblygu tai.

 

S2 Dylunio Blaenau Siopau

Caniateir gosod ffryntiadau newydd, neu ffryntiadau newydd yn lle hen rai, ar gyfer pob adeilad masnachol a siop y tu mewn i ffiniau canol trefi a chanolfannau ardal, dim ond pan fo’r cynnig yn sensitif i ddyluniad pensaernïol ac arddull yr adeiladau sy’n union wrth eu hymyl a’r rhai gerllaw, neu os nad yw’r rheini’n adlewyrchu dyluniad da, yr adeiladau sydd yn yr ardal leol.

12.10 Mae’r polisi hwn yn ceisio hyrwyddo dylunio da ym mhob eiddo masnachol newydd gan gynnwys siopau, banciau, cymdeithasau adeiladu, tafarnau, swyddfeydd a bwytai, yn ogystal â ffryntiadau newydd yn lle hen rai, o fewn ffiniau diffiniedig canol trefi a chanolfannau ardal. O’r canolfannau masnachol yn Sir y Fflint, mae gan y rhai yn yr Wyddgrug, y Fflint a Threffynnon ardaloedd cadwraeth dynodedig, ac mae iddynt eu cymeriad a’u hapêl arbennig eu hunain a warchodir drwy bolisïau ardaloedd cadwraeth y Cynllun a chanllawiau atodol. Dylai unrhyw ddatblygiad newydd adlewyrchu nodweddion neilltuol tref a chydymffurfio â’r Cyfarwyddyd Dylunio ar flaenau siopau a’u hysbysebion, y bydd nodyn cyfarwyddyd cynllunio atodol yn cael ei gynhyrchu ar ei gyfer yn ystod cyfnod y Cynllun; bydd hwnnw’n mynnu bod cymeriad yr adeilad yn cael ei ddiogelu ynghyd â’i nodweddion pensaernïol traddodiadol. Dylai datblygiadau newydd barchu eu lleoliad, yn enwedig gan fod rhai siopau yn ardal y Cynllun wedi’u lleoli mewn ardaloedd cadwraeth.

12.11 Ni ddylai nodweddion diogelwch megis caeadau, camerâu, larymau neu folardiau fod yn anghydnaws â’r hyn sydd o’u hamgylch, ac ni ddylent dynnu oddi wrth olwg canol trefi. Er enghraifft, dylai caeadau fod wedi’u paentio a dylent fod yn rhai tyllog er mwyn i bobl allu gweld ffenestri’r siopau gyda’r nos ac er mwyn i olau dreiddio drwyddynt i’r stryd. Yn gyffredinol, ni chaniateir caeadau allanol o ddur solet.

12.12 Mae gan ganol trefi a chanolfannau ardal sydd yn ardal y Cynllun gymeriad deniadol, a gall y cymeriad hwnnw gael ei andwyo gan hysbysebion blaenau siopau, sy’n gallu bod yn arbennig o anghydnaws. Gall effaith gronnol hysbysebion sydd wedi’u dylunio’n ansensitif arwain yn fuan at ddirywiad yn ansawdd amgylchedd y ganolfan siopa, sydd yn ei dro’n effeithio ar apêl y ganolfan i ddefnyddwyr a buddsoddwyr.

 

Polisïau allweddol eraill:

 

S3 Integreiddio Datblygiadau Masnachol Newydd

Bydd disgwyl i bob cynnig masnachol dalu sylw llawn i bolisïau dylunio’r Cynllun, a bydd angen iddynt gyfeirio’n benodol at leoliad adeiladau a mynedfeydd adeiladau er mwyn sicrhau bod mynediad cyfleus a diogel yn cael ei ddarparu i ddefnyddwyr ac er mwyn gwella’r amgylchedd masnachol oddi amgylch. Lle bo’n briodol, bydd angen i’r datblygwr hefyd:

 1. lleoli’r datblygiad arfaethedig o fewn pellter cerdded rhwydd i ddatblygiadau masnachol sy’n bodoli eisoes a chyfleusterau eraill;
 2. darparu mynedfeydd i’r adeiladau yn y lleoliadau sy’n cysylltu orau â datblygiadau sy’n bodoli eisoes, cyfleusterau eraill a llwybrau i gerddwyr; ac
 3. os yw hynny’n berthnasol, darparu lleoedd parcio ceir y tu cefn i’r datblygiad.

12.13 Nod y cynllun datblygu yw lleihau’r angen i deithio a hybu mathau mwy cynaliadwy o drafnidiaeth. Mae’r nod hwn yn berthnasol iawn i ddatblygiadau masnachol, yn enwedig datblygiadau manwerthu lle mae agosrwydd y siop i bwyntiau mynediad lleol, cyfleusterau cyfnewid trafnidiaeth a siopau eraill yn ystyriaeth bwysig o ran hybu teithiau cysylltiedig ac o ran creu a chynnal ardaloedd manwerthu ategol. Bydd sicrhau bod datblygiadau’n cael eu dylunio yn dda i ddiwallu anghenion cerddwyr a beicwyr, fel bod y mynediad i’r datblygiad ac oddi yno’n ddiogel, yn gyfleus ac wedi’i gysylltu’n dda â datblygiadau masnachol cyfagos, yn ystyriaeth ychwanegol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

 

Polisïau allweddol eraill:

S4 Datblygiadau Siopa Bach y Tu Mewn i Aneddiadau

Caniateir datblygiad siopa bach newydd y tu allan i ganol trefi a chanolfannau ardal:-

 1. os yw’n llai na 300 metr sgwâr gros neu, mewn amgylchiadau eithriadol, hyd at 500 metr sgwâr;
 2. os ei bwrpas yw diwallu anghenion lleol pob dydd a’i fod yn berthnasol i rôl, maint a chymeriad y ganolfan a’r gymuned y bwriedir iddo ei gwasanaethu;
 3. os yw yng nghanol pentref neu ardal leol neu wrth eu hymyl neu, os nad oes safle ar gael yn y ganolfan agosaf, os yw y tu mewn i ffin yr anheddiad a bod modd ei gyrraedd drwy amrywiaeth o drafnidiaeth.

12.14 Mae siopau lleol yn elfen hanfodol o fywyd cymunedol pentrefi ac ardaloedd o dai sydd rywfaint o bellter oddi wrth gyfleusterau canolog. Er mwyn lleihau’r angen i deithio, dylid lleoli siopau sy’n ceisio diwallu anghenion lleol pob dydd y gymuned leol yng nghanol pentrefi ac mewn canolfannau lleol sy’n bodoli eisoes. Mewn canolfannau o’r fath, y nod wrth glystyru defnydd manwerthu yw ehangu dewis i ddiwallu anghenion y gymuned. I sicrhau bod siopau newydd o faint bach sy’n briodol i ddiwallu anghenion lleol pob dydd y gymuned, bydd polisïau yn ceisio cyfyngu maint siopau i oddeutu 300 metr sgwâr (gros). Mewn amgylchiadau eithriadol lle mae angen y gellir ei ddangos, bydd yn briodol caniatáu siopau ychydig yn fwy (hyd at 500 metr sgwâr gros) i ddiwallu anghenion y gymuned leol.

12.15 Y tu allan i ganolfannau lleol a chanol pentrefi, ond y tu mewn i ffin yr anheddiad o hyd, gellid darparu siopau lleol ar y cyd â datblygiadau mawr newydd o ran tai mewn ardaloedd trefol, megis y dyraniad yng Nghroes Atti, Y Fflint, neu i wneud iawn am brinder ar ystadau tai sy’n bodoli eisoes.

 

S5 Datblygiadau Siopa Bach y Tu Allan i Aneddiadau

Caniateir cynigion manwerthu newydd y tu allan i ffiniau aneddiadau:

a. os nad yw arwynebedd llawr gros y datblygiad yn fwy na 100 metr sgwâr;

b. os yw’r datblygiad yn cael ei redeg ar y cyd â busnes amaethyddol, garddwriaethol neu fusnes crefftau gwledig sy’n bodoli eisoes;

c. os yw’r datblygiad ar gyfer gwerthu nwyddau y mae cyfran sylweddol ohonynt yn cael eu creu neu’u cynhyrchu ar y safle; ac

ch. os nad yw’r datblygiad yn niweidiol i hyfywedd y siopau pentref sy’n bodoli eisoes.

12.16 Pwrpas y polisi hwn yw annog arallgyfeirio gwledig trwy roi rhywfaint o hyblygrwydd ar gyfer manwerthu ar raddfa fach mewn ardaloedd gwledig. Byddai’r polisi yn cynnwys siopau fferm a mentrau arbenigol sy’n gysylltiedig â chynhyrchu crefftau gwledig. Diffinnir graddfa fach fel arwynebedd llawr manwerthu gros llai na 100 metr sgwâr, sy’n ddigon mawr ar gyfer y math o siop arbenigol a ragwelir. Caiff cynigion newydd yr ystyrir eu bod yn debygol o niweidio hyfywedd siopau pentref sy’n bodoli eisoes eu gwrthod. Gallai’r Cyngor geisio gosod amodau i gyfyngu ar raddfa’r nwyddau ac ar y math o nwyddau a gaiff eu gwerthu er mwyn caniatáu i ddatblygu ddigwydd.

12.17 Mae’r polisi hwn wedi’i greu i fod yn berthnasol i siopau a chaffis mewn ardaloedd o gefn gwlad agored sy’n cael eu gweithredu ar y cyd â busnes fferm neu grefftau. Mae siopau sy’n gwerthu dim ond nwyddau a gynhyrchir ar y fferm neu yn y busnes gwledig yn atodol i’r defnydd blaenorol, ac nid oes angen caniatâd cynllunio ar eu cyfer. Pan fydd siop yn gwerthu nifer fwy o nwyddau a gaiff eu cynhyrchu mewn man arall, bydd angen caniatâd cynllunio. Fodd bynnag, mae’r polisi yn ceisio sicrhau bod cyfran sylweddol o’r nwyddau a werthir yn cael eu creu neu’u cynhyrchu ar y safle.

 

Polisïau allweddol eraill:

 

S6 Datblygiadau Siopa Mawr

Dylid lleoli cynigion ar gyfer datblygiadau siopa mawr sy’n fwy na 500 metr sgwâr yng nghanol trefi, mewn canolfannau ardal a/neu ganolfannau lleol. Pan fydd modd dangos yn foddhaol na ellir darparu ar gyfer y cynnig mewn canolfan sy’n bodoli eisoes a/neu’i fod o faint sy’n amhriodol i’r ganolfan siopa, dylid lleoli’r datblygiad arfaethedig ar safle sy’n well o safbwynt y drefn ddilyniannol, ar ymyl y ganolfan. Ystyrir bod datblygiadau y tu allan i ganol tref yn briodol dim ond pan na fydd unrhyw safle addas ar gael yn agosach i ganol tref, canolfan ardal a/neu ganolfan leol sy’n well o safbwynt y drefn ddilyniannol. Ym mhob achos, dim ond dan yr amgylchiadau canlynol y caniateir datblygiadau o’r fath:

a. nad yw’n gwneud niwed uniongyrchol, nac yn gwneud niwed pan gaiff ei ystyried ynghyd ag unrhyw gynlluniau eraill a glustnodwyd, i fywiogrwydd, apêl a hyfywedd canol tref, canolfannau ardal neu ganolfannau lleol sy’n bodoli eisoes yn nalgylch y datblygiad;

b. bod y safle y tu mewn i ffin yr anheddiad;

c. bod y safle wedi’i werthuso a’i ystyried yn briodol yn unol â’r dull dilyniannol o leoli datblygiadau, lle dylid rhoi blaenoriaeth i leoliadau yng nghanol y dref, yna safleoedd ar gyrion y canol, yna canolfannau ardal a chanolfannau lleol, ac yna lleoliadau y tu allan i ganolfan;

ch. bod lleoliad y safle’n gyfleus er mwyn lleihau dibyniaeth y defnyddwyr ar drafnidiaeth breifat a chynyddu’r potensial i ddefnyddwyr gerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus;

d. na fyddai’r datblygiad yn cael effaith andwyol sylweddol ar y rhwydwaith priffyrdd lleol neu ansawdd yr amgylchedd lleol oherwydd ei fod yn cynhyrchu traffig; a

dd. y dangoswyd angen am y cynnig y tu allan i ganol trefi a ddiffiniwyd.

12.18 Amcan y polisi hwn yw gwella bywiogrwydd, hyfywedd ac apêl canolfannau sy’n bodoli eisoes drwy ganiatáu datblygiadau manwerthu y tu allan i ganol tref mewn lleoliadau ac amgylchiadau priodol yn unig. Diffinnir lleoliad ‘y tu allan i ganol tref’ fel safle sy’n amlwg ar wahân i ganol tref, ond nad yw y tu allan i ffin yr anheddiad. Y tu allan i ffiniau anheddiad mewn lleoliadau y tu allan i’r dref, bydd rhagdybiaeth yn erbyn cynigion ar gyfer datblygiadau siopa mawr oni bai fod ystyriaethau perthnasol digonol i gyfiawnhau eithriad o’r polisi.

12.19 Mae strategaeth fanwerthu’r Cynllun yn ceisio gwella cyfleusterau siopa mewn canolfannau sy’n bodoli eisoes gan grynhoi datblygiadau newydd ynddynt er mwyn ysgogi gweithgarwch economaidd ac atal defnydd canol trefi rhag crynhoi mewn mannau eraill. O ystyried poblogaeth dalgylch cymharol fach pob tref a lefel bresennol y ddarpariaeth siopa, mae’r cyfleoedd i ehangu y tu allan i ganol trefi heb effeithio ar y ddarpariaeth siopa bresennol yn gyfyngedig iawn. Bydd angen hefyd ystyried effaith bosibl y cynigion siopa sydd eisoes wedi cael caniatâd cynllunio ac y disgwylir iddynt gael eu gweithredu cyn pen tair blynedd.

12.20 Dan y polisi hwn, bydd angen i ddatblygwyr ddangos eu bod wedi archwilio addasrwydd ac argaeledd safleoedd yn unol â’r dull dilyniannol o leoli datblygiadau. Os na ellir dod o hyd i safleoedd priodol yng nghanol trefi, mewn canolfannau ardal a/neu ganolfannau lleol, bydd safleoedd sydd ar ymyl canol tref ac sydd o fewn pellter cerdded rhwydd i’r canol (h.y. o fewn 200 - 300 metr) yn cael eu ffafrio ar gyfer datblygiadau manwerthu newydd. Pan ddewisir lleoliadau ar gyrion canol trefi, disgwylir i’r datblygwr ddangos yn glir sut y bydd y datblygiad newydd yn cysylltu â’r ganolfan newydd sy’n bodoli eisoes er mwyn gwneud yn fawr o gyfleoedd i gerdded a beicio a theithiau cysylltiedig. Caiff datblygiadau y tu allan i ganol trefi eu hasesu yn erbyn y strategaeth hon. Rhaid dangos yn glir na fydd datblygiadau manwerthu y tu allan i ganolfan siopa benodol yn cael effaith andwyol ar hyfywedd, apêl a bywiogrwydd canol trefi, canolfannau ardal a chanolfannau lleol sy’n bodoli eisoes, oherwydd eu maint, eu math a’u lleoliad. Byddai’n well defnyddio tir gwag neu dir nas defnyddir ddigon yn hytrach na safleoedd tir glas. Dylid lleoli cynigion y tu mewn i ffin anheddiad ac yn agos i brif lwybrau bysiau er mwyn hwyluso mynediad i rai nad ydynt yn defnyddio car. Oherwydd bod cynigion manwerthu yn cynhyrchu traffig sylweddol, byddant yn cael eu hasesu ar sail gallu’r rhwydwaith priffyrdd oddi amgylch i ddarparu’n foddhaol ar eu cyfer, a’u heffaith ar deithio mewn car yn gyffredinol. Dylai pob cais am ddatblygiad manwerthu ag arwynebedd llawr gros sydd dros 2,500 metr sgwâr gael ei gefnogi gan asesiad o effeithiau manwerthu, sy’n rhoi sylw i’r materion uchod.

12.21 Pan fydd yr ymgeisydd yn llwyddo i ddangos diffyg safleoedd, gall datblygiadau siopa mawr gael eu caniatáu y tu allan i ganol trefi penodol, yn enwedig pan fyddant yn ymwneud â gwerth nwyddau trwm na ellir darparu ar eu cyfer mewn canolfan sy’n bodoli eisoes. Fodd bynnag, byddai cynigion manwerthu ar raddfa fawr y tu allan i ffiniau aneddiadau yn gwrthdaro â’r strategaeth i warchod canol trefi, canolfannau ardal a/neu ganolfannau lleol a byddent yn cael eu gwrthwynebu’n unol â’r polisïau yn y bennod hon.

 

Polisïau allweddol eraill:

 

S7 Ffryntiadau Manwerthu mewn Ardaloedd Manwerthu Craidd Canol Trefi

Caniateir cynigion at ddibenion manwerthu mewn ardaloedd manwerthu craidd canol trefi, fel y dynodwyd ar y map cynigion. Caniateir datblygiadau nad ydynt yn perthyn i ddosbarth A1 neu caniateir newid defnydd siopau dim ond:

a. os yw cyfanswm y ffryntiadau nad ydynt yn ffryntiadau siopau, ar unrhyw ffryntiad stryd di-dor, yn parhau’n llai na 25%; a

b. nad yw’r cynnig yn golygu y bydd dwy neu ragor o unedau cyfagos yn cael eu defnyddio at ddefnydd gwahanol i siop; neu

c. bod y cynnig yn ymwneud ag addasu llawr uchaf i ddefnydd priodol; neu

ch. bod y siop wedi’i hysbysebu am bris rhesymol i’w gwerthu neu’i phrydlesu yn ei defnydd presennol, am o leiaf blwyddyn yn ofer.

12.22 Ardaloedd manwerthu craidd sy’n amlinellu’r brif ardal siopa lle caiff datblygiadau manwerthu eu hannog, a lle caiff datblygiadau nad ydynt yn perthyn i ddosbarth A1 eu rheoli i sicrhau bod safleoedd ar gael ar gyfer manwerthu. Mae'r dull gweithredu hwn o ran polisi yn ceisio crynhoi gweithgarwch manwerthu yng nghraidd canol y dref ar lefelau dwys iawn er mwyn sicrhau màs critigol o ran manwerthu lle mae pob siop yn gwella gwerth ei chymydog ac yn elwa yn ei thro o gymysgedd o ddefnydd ategol oddi amgylch. O ran y gymuned leol, mae presenoldeb amgylchedd siopa llwyddiannus a chystadleuol yn hanfodol i gynnal canolfan atyniadol ar gyfer buddsoddi a chreu swyddi a diwallu anghenion siopa’r gymuned o ran ansawdd ac ystod y nwyddau.

12.23 At ddibenion y polisi hwn, caiff siopau eu diffinio fel y defnydd sy’n perthyn i ddosbarth A1 Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd 1987. Mae defnydd dosbarth A1 yn cynnwys y mathau o siopau a geir fel rheol ar y stryd fawr, sy’n amrywio o siopau esgidiau i swyddfeydd post. Diben y polisi hwn yw atal defnydd masnachol arall, megis banciau a swyddfeydd, rhag cael eu lleoli mewn ardal fanwerthu craidd gan wthio siopau i leoliadau mwy ymylol a niweidio apêl canol y dref fel lle i siopa.

12.24 Bydd ffryntiadau siopau yn cael eu mesur mewn metrau, ar hyd un ochr stryd a heb eu torri gan ffyrdd cerbydau, yn hytrach nag ar ffurf nifer yr unedau A1 sydd mewn ffryntiad stryd. Sylwer, dan y polisi hwn, nad ystyrir bod mynedfeydd cul rhwng adeiladau yn torri’r ffryntiad manwerthu. Mae addasu lloriau uchaf siopau yn eithriad i’r polisi hwn, a chaiff hynny ei ystyried dan bolisi S10 isod.

12.25 Mewn sefyllfaoedd lle mae eiddo wedi bod yn wag am o leiaf blwyddyn ac wedi’i hysbysebu i’w werthu neu’i brydlesu, caniateir defnydd nad yw’n perthyn i ddosbarth A1 er mwyn atal unrhyw ddirywiad yng ngolwg y stryd.

 

S8 Siopau Cludfwyd Poeth, Bwytai a Chaffis

Caniateir cynigion ar gyfer mannau newydd neu ar gyfer newid defnydd mannau sy’n bodoli eisoes i werthu bwyd poeth i’w fwyta ar y safle neu oddi arno, cyn belled â’u bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

a. nad yw amwynder trigolion lleol, gan gynnwys y trigolion sy’n byw uwchben yr eiddo yn cael ei niweidio’n ormodol;

b. bod darpariaeth ar y safle ar gyfer cael gwared ar sbwriel a gwastraff achlysurol; ac

c. na fydd y defnydd yn achosi peryglon o ran traffig nac aflonyddwch o ganlyniad i gerbydau’n parcio ar y stryd.

12.26 Mae siopau bwyd poeth, bwytai a chaffis yn ddefnydd priodol mewn canol trefi, canolfannau ardal a chanolfannau lleol, sy’n ategu defnydd sy’n bodoli eisoes ac yn gwella’r dewis o wasanaethau sydd ar gael i’r cyhoedd. Mae defnydd o’r fath hefyd yn bwysig i economïau gyda’r nos y canolfannau sy’n bodoli eisoes ac yn ategu’r ystod o dafarnau a chlybiau sy’n bresennol. Er y bydd cynigion ar gyfer defnydd o’r fath yn cael eu hannog mewn canolfannau siopa, bydd yn bwysig sicrhau nad ydynt yn peryglu iechyd a hyfywedd y ganolfan siopa. Yn benodol, bydd yn bwysig bod cynigion yn ystyried eu heffaith ar drigolion mewn anheddau ar y lloriau uchaf.

12.27 Y tu allan i ganolfannau siopa dynodedig, bydd cynigion ar gyfer siopau cludfwyd poeth, bwytai a chaffis yn cael eu trin yn ofalus i sicrhau bod amwynder y trigolion yn cael ei warchod. Disgwylir i bob cynnig leihau aflonyddwch a bod yn sensitif i anghenion defnydd tir cyfagos. Yn benodol, bydd cynigion ar gyfer siopau cludfwyd poeth, bwytai a chaffis mewn ardaloedd preswyl neu’n agos iddynt, yn cau heb fod yn hwyrach na 2300 o’r gloch yn ystod yr wythnos, heb fod yn hwyrach na 2330 ar nos Wener a nos Sadwrn, a heb fod yn hwyrach na 2200 ar nos Sul.

12.28 Mewn amgylchiadau priodol, bydd y Cyngor yn ystyried cyfyngu defnydd adeilad i’r union ddefnydd yr ymgeisiwyd amdano, a bydd yn dileu Hawliau Datblygu a Ganiateir i symud o ddefnydd A3 i ddefnydd arall (A1 ac A2). Dim ond mewn achosion pan fydd angen gwarchod amwynder preswyl ac integriti canolfannau siopa y cymerir y cam gweithredu hwn.

 

S9 Datblygiadau Masnachol nad ydynt yn Ddatblygiadau Manwerthu

Ar wahân i safleoedd llawr isaf mewn ardaloedd manwerthu craidd canol trefi caniateir datblygiadau masnachol nad ydynt yn ddatblygiadau manwerthu yn yr ardal sy’n weddill yng nghanol trefi, mewn canolfannau ardal ac mewn canolfannau lleol:

a. os byddai’r datblygiad ar raddfa sy’n briodol i’r ardal leol ac na fyddai’n tynnu oddi wrth gymeriad a golwg gyffredinol yr ardal;

b. os na fyddai’r datblygiad yn cael effaith niweidiol ar y ganolfan siopa; ac

c. os na fyddai’r datblygiad yn gwneud llawer o niwed i amwynderau’r trigolion lleol.

12.29 Mae gan swyddfeydd rôl bwysig i’w chwarae o ran darparu gwasanaethau lleol a chyfleoedd gwaith. Yn aml mae angen iddynt fod yn hygyrch i nifer helaeth o bobl sy’n weithwyr ac yn ymwelwyr, ac felly mae’n well eu lleoli y tu mewn i ffiniau canolfannau siopa lle maent yn gyfleus ac yn hygyrch i bobl nad ydynt yn defnyddio car. Fodd bynnag, ni ddylid caniatáu gormod o ddefnydd nad yw’n fanwerthu mewn ardaloedd manwerthu craidd, oherwydd gall hynny danseilio swyddogaeth fanwerthu canol tref ac ardaloedd manwerthu craidd. Ymdrinnir â defnydd nad yw’n fanwerthu mewn ardaloedd o’r fath ym mholisi S7. At hynny, gall swyddfeydd a datblygiadau masnachol eraill amharu ar gymeriad a diogelwch priffyrdd ardaloedd preswyl. Diben y meini prawf yn y polisi yw sicrhau nad oes unrhyw effeithiau niweidiol yn sgîl datblygiadau o’r fath.

 

Polisïau allweddol eraill:

 

S10 Addasu Lloriau Uchaf

Caniateir addasu lloriau uchaf eiddo yng nghanol trefi ac mewn canolfannau ardal i ddefnydd arall:

a. os yw’r gwaith addasu’n gallu defnyddio lleoedd parcio cyhoeddus, lle bo angen lleoedd parcio preifat ond na ellir darparu hynny ar y safle;

b. os na fyddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol ar y modd y mae’r defnydd ar y llawr isaf yn gweithredu; ac

c. yn achos addasiadau preswyl, os gellir sicrhau amwynder preswyl digonol.

12.30 Mae lloriau uchaf llawer o eiddo yng nghanol trefi ac mewn canolfannau ardal yn wag neu nid ydynt yn cael eu defnyddio i’w llawn botensial. Bwriad y Cyngor yw gwneud yn fawr o loriau uchaf, a bydd yn hybu gwaith addasu lleoedd o’r fath yn swyddfeydd neu’n anheddau neu at ddefnydd arall priodol, e.e. caffis neu siopau trin gwallt. Mae defnyddio lloriau uchaf yn ystyriaeth allweddol ar gyfer cynnal iechyd a hyfywedd canol trefi, ac mae’n cynnig y potensial i ddod â mwy o bobl i ganol y dref, lleihau troseddu a gwella diogelwch, gwella cyflwr adeiladau a helpu i greu craidd manwerthu mwy bywiog.

12.31 Os oes angen lleoedd parcio i geir mewn perthynas ag unrhyw ddatblygiad, rhaid eu darparu yn unol â’r safonau parcio a fabwysiadwyd gan y Cyngor Sir. Fodd bynnag, gellid llacio’r angen i ddarparu lleoedd parcio ceir mewn lleoliadau yng nghanol trefi os oes lleoedd parcio cyhoeddus digonol a phriodol ar gael.

 

Polisïau allweddol eraill:

 

S11 Cadw Cyfleusterau Lleol

Caniateir datblygiadau a fydd yn arwain at golli siop, swyddfa bost, tafarn neu adeilad arall sy’n cyflawni rôl gymdeithasol yn ogystal ag economaidd, dan yr amodau canlynol yn unig:

a. bod cyfleusterau tebyg yn y gymdogaeth neu’r pentref, sydd yr un mor gyfleus a hygyrch i’r trigolion lleol; neu

b. os nad yw hynny’n wir, bod yr eiddo wedi’i hysbysebu am bris rhesymol i’w werthu neu’i brydlesu yn ei ddefnydd presennol, am o leiaf blwyddyn yn ofer.

12.32 Mae’r cyfleusterau sy’n bodoli eisoes yn bwysig i fywyd cymunedol, yn enwedig os nad oes unrhyw gyfleusterau eraill o fewn cyrraedd rhwydd efallai i’r bobl leol. Gellir lleihau’r angen i drigolion lleol deithio drwy gadw’r ddarpariaeth o ran cyfleusterau mewn ardaloedd tai newydd neu bentrefi, drwy roi ystyriaeth ofalus i geisiadau i addasu siopau, swyddfeydd post a thafarnau i’w defnyddio i ddefnydd arall. Mae’r polisi hwn yn ceisio cadw cyfleusterau o’r fath, ond mae’n cydnabod bod rhai ohonynt yn cael eu cau oherwydd rheidrwydd economaidd a’u bod yn anodd i’w gwerthu neu’u gosod.

12.33 Mae angen o leiaf blwyddyn i farchnata cyfleusterau lleol i sicrhau bod pob ymdrech resymol wedi’i gwneud i gadw’r defnydd er budd y gymuned. Mater i’r ymgeisydd fydd profi, drwy ddefnyddio tystiolaeth a gyflwynir i’r Awdurdod Lleol, bod: ymarfer marchnata cynhwysfawr a pharhaus wedi’i gynnal sy’n cynnig y cyfleuster lleol fel busnes gweithredol; bod yr ymarfer marchnata wedi bod ar waith yn barhaus am o leiaf blwyddyn cyn i’r cais cynllunio gael ei gyflwyno; a bod y cyfleuster wedi’i gynnig i’w werthu neu’i brydlesu’n lleol, ac yn y rhanbarth, mewn cyhoeddiadau priodol.

 

S12 Marchnadoedd ac Arwerthiannau Cist Car

Caniateir cynigion y tu allan i ganol trefi a chanolfannau ardal ar gyfer marchnadoedd manwerthu newydd, arwerthiannau cist car neu estyniadau i farchnadoedd sy’n bodoli eisoes, dan yr amodau canlynol yn unig:

a. y gellir dangos na fydd y farchnad yn cael effaith andwyol ar hyfywedd cyffredinol canol trefi sy’n bodoli eisoes neu farchnadoedd stryd sy’n bodoli eisoes;

b. na fydd y farchnad ar agor am fwy na deuddydd yr wythnos;

c. y caiff digon o leoedd parcio ceir a lle gweithredol ar arwyneb addas sy’n bodoli eisoes eu darparu y tu mewn i ffiniau’r farchnad, ar gyfer cerbydau’r siopwyr a’r stondinwyr;

ch. na fyddai’r datblygiad yn effeithio’n andwyol ar amwynder cymdogion oherwydd swn, arogleuon, sbwriel, parcio ar y stryd neu gerbydau dosbarthu; a

d. bod caniatâd wedi’i gyfyngu i ganiatâd dros dro a roddir er mwyn i effeithiau’r datblygiad gael eu monitro.

12.34 Mae marchnadoedd canol tref yn y Fflint, yr Wyddgrug a Threffynnon yn gwneud cyfraniad pwysig i’r ystod o gyfleusterau siopa sydd ar gael, ac maent yn denu mwy o siopwyr i’r trefi. Fodd bynnag, gallai marchnadoedd awyr agored newydd y tu allan i ganol trefi gael effaith ddifrifol ar hyfywedd y siopau a’r marchnadoedd sy’n bodoli eisoes yn ardal y Cynllun. Felly, yn gyffredinol, ni fyddant yn dderbyniol mewn lleoliadau eraill. Gallant beri tagfeydd traffig, a bydd eu cyflwyno mewn ardaloedd y tu allan i ganol trefi yn cael ei wrthwynebu dan y polisi hwn oni bai fod y cynigion yn cydymffurfio’n glir â’r meini prawf a restrir yn y polisi. Yn benodol, mae cynigion ar gyfer marchnadoedd mawr newydd y tu allan i ffiniau aneddiadau yn annhebygol o fod yn briodol yn ardal y Cynllun.

12.35 Byddai’r un ystyriaethau hefyd yn berthnasol i arwerthiannau cist car pe baent yn dod yn barhaol. Gellir cynnal y ddau fath o weithgaredd am 28 diwrnod y flwyddyn heb fod angen caniatâd cynllunio.

12.36 Dylid sicrhau hefyd nad yw’r datblygiad yn achosi niwsans i gymdogion nac yn effeithio’n andwyol ar eu hamwynder oherwydd swn, arogleuon, sbwriel, parcio ar y stryd neu gerbydau dosbarthu.

 

Polisïau allweddol eraill:

Brig y dudalen