Flintshire County Council Logo
Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint 2000-2015
Mabwysiadwyd 28 Medi 2011

Yn ôl i'r Cynnwys | Bacia at Arweiniad

Pennod 3

Polisïau Rhan I

Nodau Strategol Perthnasol

Mae’r holl nodau strategol yn berthnasol

Amcanion Polisi
#

Rhestr Bolisïau
#

  1. Fframwaith strategol – trosi nodau ac amcanion strategaeth y Cynllun yn fframwaith strategol sy’n arwain y broses o weithredu’r Cynllun trwy bolisïau a chynigion manwl

  2. Darpariaeth ar gyfer datblygu – nodi’r ddarpariaeth gyffredinol yn y Sir ar gyfer tai, cyflogaeth a datblygiadau pwysig eraill

STR1 Datblygiadau Newydd
STR2 Trafnidiaeth a Chyfathrebu
STR3 Cyflogaeth
STR4 Tai
STR5 Canolfannau Siopa a Datblygiadau Masnachol
STR6 Twristiaeth
STR7 Yr Amgylchedd Naturiol
STR8 Yr Amgylchedd Adeiledig
STR9 Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig
STR10 Adnoddau
STR11 Chwaraeon, Hamdden ac Adloniant

Dangosyddion Perfformiad Polisi

Targedau

  1. Swm a chyfran y datblygiadau newydd ar dir llwyd

  2. Swm a chyfran y datblygiadau mawr ar safleoedd sy’n hawdd eu cyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus, ar feic ac wrth gerdded

  3. Swm a chyfran y datblygiadau newydd ar gyfer cyflogaeth yn y prif ardaloedd diwydiannol

 

 

3 Polisïau Rhan 1

Cyflwyniad

3.1 Strategaeth y Cynllun, sy’n cynnwys gweledigaeth gyffredinol, nodau a themâu’r strategaeth, ynghyd â’u mynegiant gofodol ‘ar lawr gwlad’, yw’r sylfaen ar gyfer polisïau Rhan 1 y Cynllun neu’r polisïau strategol. Y rhain yw’r polisïau arwain allweddol ar faterion pwysig neu feysydd pwnc, ac maent yn darparu fframwaith polisi strategol ar gyfer y polisïau mwy manwl yn Rhan II y Cynllun.

 

STR1 Datblygiadau Newydd

Bydd yn ofynnol i ddatblygiadau newydd:

a. gael eu lleoli, yn gyffredinol, o fewn ffiniau aneddiadau, dyraniadau, parthau datblygu, prif ardaloedd cyflogaeth a safleoedd tir llwyd addas sy’n bodoli eisoes, a dim ond pan fo’n rhaid cael lleoliad mewn ardal o gefn gwlad agored y cânt eu caniatáu y tu allan i’r ardaloedd hynny;

b. cynnwys gwaith dylunio o safon uchel sy’n briodol ar gyfer yr adeilad, y safle a’r lleoliad, gwneud y defnydd mwyaf effeithlon posibl o adnoddau, lleihau’r defnydd o adnoddau anadnewyddadwy a lleihau’r gwastraff a’r llygredd a gynhyrchir;

c. creu amgylchedd diogel, iach a saff, a gwarchod safonau amwynder preswyl a mathau eraill o amwynder;

ch. parchu hunaniaeth gymunedol a chydlyniant cymdeithasol, gan gynnwys digonolrwydd a hygyrchedd cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol;

d. parchu ystyriaethau amgylcheddol ffisegol a naturiol megis llifogydd a sadrwydd tir;

dd. lleihau neu ddileu llygredd i’r aer, y dŵr a’r tir; ac

e. cael eu hasesu o ran gweithredu’n rhagofalus, lle bydd cynigion datblygu a fyddai’n cael effaith amgylcheddol, gymdeithasol, economaidd neu ddiwylliannol sylweddol ac ansicr yn cael eu gwrthod yn absenoldeb y wybodaeth orau sydd ar gael sy’n profi y gellir dileu neu liniaru’r effaith trwy fesurau rheoli risg priodol.

STR2 Trafnidiaeth a Chyfathrebu

Er mwyn hwyluso system ddiogel, effeithlon ac integredig ar gyfer trafnidiaeth a chyfathrebu, a gwella hygyrchedd ledled y Sir, disgwylir i unrhyw ddatblygiad newydd, lle bo hynny’n ymarferol, ymgorffori’r gofynion canlynol:

a. lleihau nifer a hyd teithiau, yn enwedig mewn car preifat;

b. gwneud y defnydd gorau o ffyrdd sy’n bodoli eisoes a mynd i’r afael â thagfeydd a materion yn ymwneud â diogelwch, trwy fesurau gostegu a rheoli traffig;

c. sicrhau bod defnydd effeithlon yn cael ei wneud o drafnidiaeth gyhoeddus a’i bod yn cael ei gwella;

ch. sicrhau bod dulliau eraill o deithio, gan gynnwys beicio a cherdded, yn bosibl;

d. hwyluso trosglwyddo nwyddau o’r ffyrdd i reilffyrdd neu ddŵr; ac

dd. hwyluso darparu a defnyddio telathrebu.

STR3 Cyflogaeth

Bydd y Cynllun yn hwyluso economi amrywiol a chynaliadwy trwy’r dulliau canlynol:

a. darparu 300 hectar o dir cyflogaeth gydol cyfnod y Cynllun;

b. darparu ystod o safleoedd cyflogaeth o wahanol fathau a maint;

c. sicrhau bod datblygiadau sy’n creu swyddi newydd yn bosibl, yn bennaf o fewn neu wrth ymyl aneddiadau sy’n bodoli eisoes, mewn prif ardaloedd cyflogaeth, mewn parthau datblygu, ar safleoedd dynodedig ac ar safleoedd tir llwyd addas, a thrwy addasu adeiladau gwledig yn sensitif a thrwy fentrau arallgyfeirio gwledig priodol eraill;

ch. sicrhau bod safleoedd ac adeiladau sy’n bodoli eisoes ar gyfer cyflogaeth, lle bo hynny’n angenrheidiol ac yn ymarferol, yn cael eu cadw ar gyfer cyflogaeth; a

d. ehangu’n briodol unrhyw gwmnïau a busnesau sy’n bodoli eisoes.

STR4 Tai

Bydd y Cynllun yn ceisio darparu ar gyfer anghenion y Sir o ran tai trwy’r dulliau canlynol:

a. darparu 7,400 o anheddau newydd yn ystod cyfnod y Cynllun;

b. dosbarthu tai newydd ledled y Sir ar sail hierarchaeth aneddiadau sy’n cynnwys categorïau A (canolfannau trefol), B (lled-drefol / prif bentrefi) ac C (pentrefi gwledig / bach);

c. darparu ystod o safleoedd tai o wahanol fathau a maint, gan gynnwys safleoedd allweddol yn y Fflint, yr Wyddgrug, Bwcle, Cei Connah, Pen-y-ffordd, Brychdyn a Mancot;

ch. darparu ystod o dai, gan gynnwys tai fforddiadwy a thai anghenion arbennig, pan fo angen y gellir ei ddangos; a

d. gwneud y defnydd mwyaf effeithlon ac effeithiol o safleoedd tai a’r stoc tai sy’n bodoli eisoes, a hwyluso’r broses o droi adeiladau sy’n bodoli eisoes yn dai lle bo hynny’n briodol.

STR5 Canolfannau Siopa a Datblygiadau Masnachol

Bydd y Cynllun yn ceisio cynnal a gwella bywiogrwydd, apêl a hyfywedd canol trefi, canolfannau ardal a chanolfannau lleol sy’n bodoli eisoes trwy:

a. fabwysiadu dull dilyniannol o leoli datblygiadau manwerthu newydd fel bod canol y dref, yna safleoedd ar gyrion y canol, ac yna canolfannau ardal / canolfannau lleol yn cael eu hystyried a’u diystyru cyn ystyried lleoliadau y tu allan i’r canolfannau hynny;

b. gwrthwynebu datblygiadau a fyddai’n niweidio bywiogrwydd, apêl a hyfywedd canolfannau cyfagos;

c. hwyluso ystod eang o gyfleusterau siopa, adloniant, trafnidiaeth a hamdden a chyfleusterau masnachol, cymunedol a diwylliannol priodol mewn canolfannau penodol, sy’n gymesur â’u maint a’u cymeriad;

ch. nodi safleoedd ar gyfer datblygiadau masnachol ym Mharc Manwerthu Brychdyn, Bwcle, Cei Connah, y Fflint a’r Wyddgrug;

d. defnyddio lloriau uchaf ar gyfer defnydd preswyl neu ddefnydd priodol arall; ac

dd. ceisio sicrhau gwelliannau amgylcheddol.

STR6 Twristiaeth

Bydd datblygiadau sy’n gwella twristiaeth yn y Sir yn cael eu caniatáu dan yr amodau canlynol:

a. bod anghenion ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd yn cael eu diwallu;

b. eu bod ar raddfa ac o’r math sy’n briodol i’r ardal leol; ac

c. lle bo hynny’n bosibl, eu bod naill ai’n cynorthwyo i adfywio tir llwyd neu adeiladau, neu’n cyfrannu at arallgyfeirio gwledig.

STR7 Yr Amgylchedd Naturiol

Bydd amgylchedd naturiol Sir y Fflint yn cael ei ddiogelu trwy’r dulliau canlynol:

a. gwarchod cymeriad agored a golwg y rhwystrau glas strategol o gwmpas aneddiadau a rhyngddynt;

b. gwarchod a gwella cymeriad, golwg a nodweddion cefn gwlad agored a’r arfordir sydd heb ei ddatblygu;

c. gwarchod a gwella ardaloedd, nodweddion a choridorau cadwraeth natur, bioamrywiaeth ac ansawdd y dirwedd mewn ardaloedd trefol a gwledig fel ei gilydd, gan gynnwys mannau gwyrdd trefol;

ch. gwarchod a gwella Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd;

d. gwarchod a gwella Aber Afon Dyfrdwy;

dd. gwarchod a gwella’r amgylchedd dŵr; ac

e. gwarchod ansawdd y tir, y pridd a’r aer.

STR8 Yr Amgylchedd Adeiledig

Bydd amgylchedd adeiledig y Sir yn cael ei warchod a’i wella o safbwynt y canlynol:

a. lleoliad ac integriti amgylchedd hanesyddol y Sir, gan gynnwys adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, archeoleg a thirweddau, parciau a gerddi hanesyddol; a

b. adfywio ardaloedd trwy wella, adnewyddu ac ailddatblygu tir llwyd ac adeiladau priodol, addas yn sensitif.

STR9 Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig

Dylai cynigion datblygu ystyried, a lle bo hynny’n briodol, atgyfnerthu’r iaith Gymraeg a hunaniaeth ddiwylliannol y gymuned a’r ardal.

STR10 Adnoddau

Bydd yn ofynnol i ddatblygiadau wneud y defnydd gorau o adnoddau trwy:

a. ddefnyddio tir llwyd ac adeiladau addas, lle bynnag y bo hynny’n ymarferol, yn hytrach na thir glas neu dir y mae gwerth ecolegol neu amgylcheddol neu werth o ran hamdden yn perthyn iddo;

b. gwneud y defnydd mwyaf effeithlon ac ymarferol o adeiladau a thir o safbwynt dwysedd, lleoliad a chynllun;

c. tynnu a thrin adnoddau mwynol, gan gynnwys agregau eilaidd, ar yr amod nad ydynt yn cael effaith annerbyniol ar yr amgylchedd ac amwynder, a thrwy warchod adnoddau mwynol rhag datblygiadau er mwyn diogelu cyfraniad Sir y Fflint at gwrdd â’r galw rhanbarthol a chenedlaethol;

ch. lleihau’r adnoddau a’r gwastraff sy’n cael eu cynhyrchu, eu cludo a’u gwaredu yn unol â’r hierarchaeth rheoli gwastraff sy’n seiliedig ar leihau, ailddefnyddio ac adfer deunyddiau (gan gynnwys ailgylchu a chompostio), adennill ynni trwy wneud defnydd effeithiol o wres gwastraff, a gwaredu gwastraff yn ddiogel gan ddefnyddio’r egwyddor agosrwydd;

d. defnyddio dulliau glân, adnewyddadwy a chynaliadwy o gynhyrchu ynni lle bo hynny’n dderbyniol o ran yr amgylchedd, yn hytrach na chynhyrchu ynni anadnewyddadwy, a chynnwys mesurau effeithlonrwydd ynni a chadwraeth mewn datblygiadau newydd;

dd. gwarchod adnoddau dŵr; ac

e. lle bynnag y bo modd, defnyddio deunyddiau eilaidd ac wedi’u hailgylchu yn rhan o ddatblygiadau newydd.

STR11 Chwaraeon, Hamdden ac Adloniant

Bydd anghenion y Sir o ran chwaraeon, hamdden ac adloniant yn cael eu diwallu trwy:

a. sicrhau bod cyfleusterau newydd ar raddfa ac o’r math sy’n briodol i’r ardal leol, ac yn achos cynigion datblygu mawr, bod dull dilyniannol o leoli safleoedd yn cael ei fabwysiadu fel bod canol trefi ac yna safleoedd ar gyrion y canolfannau’n cael eu hystyried a’u diystyru cyn ystyried safleoedd eraill;

b. atal datblygiadau a fyddai’n tanseilio swyddogaeth neu werth mannau gwyrdd dynodedig neu goridorau neu rwydweithiau gwyrdd sydd heb eu dynodi, oni bai fod mesurau lliniaru boddhaol yn gallu cael eu llunio;

c. sicrhau bod rhandiroedd, meysydd chwarae, ardaloedd chwarae ac ardaloedd hamdden anffurfiol sy’n bodoli eisoes, ynghyd â mannau agored eraill at ddibenion hamdden, yn cael eu cadw ar gyfer y defnydd hwnnw lle bo hynny’n angenrheidiol ac yn ymarferol;

ch. mynnu bod ardaloedd chwarae, a chyfleusterau eraill, yn cael eu darparu’n rhan o ddatblygiad preswyl newydd;

d. dyrannu safleoedd newydd ar gyfer ardaloedd chwarae awyr agored;

dd. gwarchod a gwella gwerth Coridor Aber Afon Dyfrdwy o safbwynt hamdden;

e. gwarchod a gwella hawliau tramwy cyhoeddus sy’n bodoli eisoes;

f. diogelu hen reilffyrdd nas defnyddir pan fo gobaith realistig o’u defnyddio mewn modd arall at ddibenion hamdden neu ddibenion sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth.

Brig y dudalen