Flintshire County Council Logo
Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint 2000-2015
Mabwysiadwyd 28 Medi 2011

Yn ôl i'r Cynnwys | Bacia at Arweiniad

Mynegai Polisïau

Pennod 3 Polisïau Rhan 1

STR1 Datblygiadau Newydd

STR2 Trafnidiaeth a Chyfathrebu

STR3 Cyflogaeth

STR4 Tai

STR5 Canolfannau Siopa a Datblygiadau Masnachol

STR6 Twristiaeth

STR7 Yr Amgylchedd Naturiol

STR8 Yr Amgylchedd Adeiledig

STR9 Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig

STR10 Adnoddau

STR11 Chwaraeon, Hamdden ac Adloniant


Pennod 4 Ystyriaethau Datblygu Cyffredinol

GEN1 Gofynion Cyffredinol ar gyfer Datblygu

GEN2 Datblygiadau y Tu Mewn i Ffiniau Aneddiadau

GEN3 Datblygiadau mewn Ardaloedd o Gefn Gwlad Agored

GEN4 Rhwystrau Glas

GEN5 Asesiadau Amgylcheddol

GEN6 Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig


Pennod 5 Dylunio

D1 Ansawdd y Dylunio, Lleoliad a Chynllun

D2 Dylunio

D3 Tirlunio

D4 Goleuadau Awyr Agored

D5 Atal Troseddu

D6 Celfyddyd Gyhoeddus

D7 Hysbysebion Awyr Agored


Pennod 6 Coed, Coetiroedd a Gwrychoedd

TWH1 Datblygiadau sy’n Effeithio ar Goed a Choetiroedd

TWH2 Gwarchod Gwrychoedd

TWH3 Plannu a Rheoli Coetiroedd


Pennod 7 Tirweddau

L1 Cymeriad Tirweddau

L2 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

L3 Mannau Gwyrdd

L4 Tir Comin

L5 Cynlluniau Gwella Amgylcheddol

L6 Yr Arfordir sydd heb ei Ddatblygu


Pennod 8 Bywyd Gwyllt a Bioamrywiaeth

WB1 Gwarchod Rhywogaethau

WB2 Safleoedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol

WB3 Safleoedd Statudol o Bwysigrwydd Cenedlaethol

WB4 Safleoedd Lleol o Bwysigrwydd o ran Bywyd Gwyllt a Daeareg

WB5 Cynefinoedd Bywyd Gwyllt nas Dynodwyd

WB6 Gwella Buddiannau Cadwraeth Natur


Pennod 9 Amgylchedd Hanesyddol

HE1 Datblygiadau sy’n Effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth

HE2 Datblygiadau sy’n Effeithio ar Adeiladau Rhestredig a’u Lleoliadau

HE3 Gwaith Dymchwel mewn Ardaloedd Cadwraeth

HE4 Adeiladau o Ddiddordeb Lleol

HE5 Gwarchod Tirweddau Cofrestredig, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig

HE6 Henebion Cofrestredig a safleoedd eraill sy’n Safleoedd Archeolegol o Bwysigrwydd Cenedlaethol

HE7 Safleoedd eraill sy’n Safleoedd o Bwysigrwydd Archeolegol Llai

HE8 Cofnodi Nodweddion Hanesyddol


Pennod 10 Mynediad a Chysylltiadau

AC1 Cyfleusterau ar gyfer Pobl Anabl

AC2 Darpariaeth ar gyfer Cerddwyr a Hawliau Tramwy Cyhoeddus

AC3 Darpariaeth ar gyfer Beicwyr

AC4 Cynlluniau Teithio ar gyfer Datblygiadau sy’n Cynhyrchu Llawer o Draffig

AC5 Cyfleusterau Newydd / Gwell ar gyferTrafnidiaeth Gyhoeddus

AC6 Gorsafoedd Rheilffyrdd

AC7 Gwarchod Rheilffyrdd nas Defnyddir

AC8 Bysiau

AC9 Darparu Cyfleusterau Newydd ar gyfer Cludo Nwyddau ar Reilffyrdd

AC10 Dociau Mostyn

AC11 Dociau / Glanfeydd Eraill

AC12 Parth Diogelu Maes Awyr

AC13 Mynediad ac Effaith Traffig

AC14 Gostegu Traffig

AC15 Rheoli Traffig

AC16 Gwella Ffyrdd / Dylunio Ffyrdd Newydd

AC17 Llwybrau a Ddiogelir

AC18 Darpariaeth o ran Parcio a Datblygiadau Newydd

AC19 Cilfannau ac Ardaloedd Picnic

AC20 Meysydd Parcio Lorïau

AC21 Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat

AC22 Lleoli Peirianwaith

AC23 Datblygiadau Newydd ac Ymyrryd â Signalau Telathrebu

AC24 Gosod Ceblau


Pennod 11 Tai

HSG1 Cynigion Datblygu Tai Newydd

HSG2 Tai yng Nghroes Atti, Y Fflint

HSG2A Datblygiad Defnydd Cymysg Strategol: Tir i’r Gogledd-orllewin o Garden City

HSG2B Hen Felin Decstilau Treffynnon

HSG3 Tai ar Safleoedd nas Dyrannwyd y Tu Mewn i Ffiniau Aneddiadau

HSG4 Anheddau Newydd y Tu Allan i Ffiniau Aneddiadau

HSG5 Datblygiad Mewnlenwi Cyfyngedig y Tu Allan i Ffiniau Aneddiadau

HSG6 Anheddau Newydd yn lle Hen Rai y Tu Allan i Ffiniau Aneddiadau

HSG7 Newid Defnydd i Ddefnydd Preswyl y Tu Allan i Ffiniau Aneddiadau

HSG8 Dwysedd y Datblygiadau

HSG9 Cymysgedd a Mathau o Dai

HSG10 Tai Fforddiadwy y Tu Mewn i Ffiniau Aneddiadau

HSG11 Tai Fforddiadwy mewn Ardaloedd Gwledig

HSG12 Estyniadau a Newidiadau i Dai

HSG13 Rhandai

HSG14 Safleoedd Sipsiwn

HSG15 Ailddefnyddio / Addasu Tai Mawr / Hen Adeiladau Sefydliadau Preswyl y Tu Allan i Ffiniau Aneddiadau

 

Pennod 12 Canolfannau Siopa a Datblygiadau Masnachol

S1 Dyraniadau Masnachol

S2 Dylunio Blaenau Siopau

S3 Integreiddio Datblygiadau Masnachol Newydd

S4 Datblygiadau Siopa Bach y Tu Mewn i Aneddiadau

S5 Datblygiadau Siopa Bach y Tu Allan i Aneddiadau

S6 Datblygiadau Siopa Mawr

S7 Ffryntiadau Manwerthu Mewn Ardaloedd Manwerthu Craidd Canol Trefi

S8 Siopau Cludfwyd Poeth, Bwytai a Chaffis

S9 Datblygiadau Masnachol nad ydynt yn Ddatblygiadau Manwerthu

S10 Addasu Lloriau Uchaf

S11 Cadw Cyfleusterau Lleol

S12 Marchnadoedd ac Arwerthiannau Cist Car

 

Pennod 13 Cyflogaeth

EM1 Dyraniadau Tir Cyflogaeth Gyffredinol

EM2 Dyraniadau Safleoedd o Ansawdd Uchel

EM3 Parthau Datblygu a Phrif Ardaloedd Cyflogaeth

EM4 Lleoliad Datblygiadau Cyflogaeth Eraill

EM5 Ehangu Busnesau sy’n Bodoli Eisoes

EM6 Gwarchod Tir Cyflogaeth

EM7 Diwydiant sy’n Gymydog Gwael

 

Pennod 14 Menter Wledig ac Amaethyddiaeth

RE1 Gwarchod Tir Amaethyddol

RE2 Adeiladau Newydd ar gyfer Amaethyddiaeth a Choedwigaeth

RE3 Unedau Da Byw Dwys

RE4 Mentrau Gwledig Bach

RE5 Arallgyfeirio ar Raddfa Fach ar Ffermydd

 

Pennod 15 Chwaraeon a Hamdden

SR1 Cyfleusterau Chwaraeon neu Hamdden neu Gyfleusterau Diwylliannol

SR2 Gweithgareddau Awyr Agored

SR3 Cyfleusterau Golff

SR4 Gwarchod Mannau Agored ar gyfer Hamdden

SR5 Mannau Chwarae Awyr Agored a Datblygiadau Preswyl Newydd

SR6 Rhandiroedd

SR7 Safleoedd a Ddyrennir ar gyfer Mannau Chwarae Awyr Agored

SR8 Coridor Aber Afon Dyfrdwy

 

Pennod 16 Twristiaeth

T1 Atyniadau i Dwristiaid

T2 Llety â Gwasanaeth i Dwristiaid

T3 Llety Hunanddarpar i Dwristiaid

T4 Safleoedd Gwyliau Newydd â Charafanau Sefydlog a Chabanau

T5 Estyn Safleoedd Gwyliau sy’n Bodoli Eisoes â Charafanau Sefydlog a Chabanau

T6 Safleoedd Carafanau Teithiol

T7 Safleoedd Gwersylla ar gyfer Pebyll

T8 Amodau Deiliadaeth ar gyfer Gwyliau

T9 Arallgyfeirio ar Raddfa Fach yn Seiliedig ar Dwristiaeth ar Ffermydd

T10 Dyffryn Maes -glas

 

Pennod 17 Cyfleusterau Cymunedol

CF1 Cadw Cyfleusterau sy’n Bodoli Eisoes

CF2 Datblygu Cyfleusterau Newydd

CF3 Ysgol Gynradd Newydd

CF4 Clinig Iechyd Newydd

CF5 Canolfannau Cymunedol Newydd

CF6 Darparu Gwasanaethau

CF7 Datblygiadau gan Gyfleustodau

 

Pennod 18 Mwynau

MIN1 Arwain Datblygiadau o ran Mwynau

MIN2 Datblygiadau o ran Mwynau

MIN3 Rheoli Gweithrediadau’n ymwneud â Mwynau

MIN4 Adfer ac Ôl-ofal

MIN5 Safleoedd Segur ac Anweithredol a Safleoedd Dan Orchymyn Datblygu Interim

MIN6 Adolygu Caniatadau Mwynau

MIN7 Chwilio am Fwynau

MIN8 Gwarchod Buddiannau o ran Mwynau

MIN9 Pyllau Benthyg

MIN10 Clustogfeydd Mwynau

 

Pennod 19 Ynni, Gwastraff a Llygredd

EWP1 Cynhyrchu Ynni’n Gynaliadwy

EWP2 Effeithlonrwydd Ynni mewn Datblygiadau Newydd

EWP3 Ynni Adnewyddadwy mewn Datblygiadau Newydd

EWP4 Datblygiadau Tyrbinau Gwynt

EWP5 Dulliau Eraill o Gynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

EWP6 Ardaloedd Chwilio ar gyfer Cyfleusterau Rheoli Gwastraff Newydd

EWP7 Rheoli Gwastraff yn Gynaliadwy

EWP8 Rheoli Datblygiadau a Gweithrediadau Gwastraff

EWP9 Datblygiadau Newydd a Chyfleusterau Rheoli Gwastraff

EWP10 Ailddefnyddio Gwastraff Datblygiadau

EWP11 Datblygu Ar Safleoedd Tirlenwi neu Wrth eu Hymyl

EWP12 Llygredd

EWP13 Niwsans

EWP14 Tir Diffaith a Halogedig

EWP15 Datblygu Tir Ansad

EWP16 Adnoddau Dŵr

EWP17 Perygl Llifogydd

 

Pennod 20 Gweithredu

IMP1 Amodau Cynllunio a Rhwymedigaethau Cynllunio

Brig y dudalen