Flintshire County Council Logo
Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint 2000-2015
Mabwysiadwyd 28 Medi 2011

Yn ôl i'r Cynnwys | Bacia at Arweiniad

Rhagair

Mae’n bleser gennyf gyflwyno Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Sir y Fflint sydd wedi’i fabwysiadu. Mae’r ddogfen statudol hon wedi bod yn destun sawl rownd o waith ymgynghori a chraffu cyhoeddus mewn Ymchwiliad Cyhoeddus. Trwy gydol y broses, mae’r Cyngor wedi ceisio gwrando ar y farn a fynegwyd mewn dros 17,000 o sylwadau, ac mae’r Cynllun wedi cael ei addasu lle bo hynny’n briodol er mwyn creu Cynllun sy’n glod i’r Cyngor a’r Sir fel ei gilydd.

Mae’r Cynllun yn darparu fframwaith cadarn a chyfredol ar gyfer defnydd tir i arwain datblygu cynaliadwy a sicrhau bod tirwedd ac amgylchedd y Sir yn cael eu gwarchod yn ystod y cyfnod hyd at 2015. I gyd-fynd â’r gwaith o baratoi’r Cynllun, cynhaliwyd proses gynhwysfawr oedd yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol, Arfarniad Cynaliadwyedd ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd er mwyn gwneud yn siwr bod y Cynllun yn sicrhau datblygu cynaliadwy mewn modd na fydd yn niweidio safleoedd dynodedig Ewropeaidd sy’n bwysig o ran cadwraeth natur.

Bydd y Cynllun yn darparu’r sylfaen ar gyfer penderfyniadau cynllunio rhesymegol, tryloyw a chyson. Mae gallu’r CDU i weithredu fel un pwynt cyfeirio ar gyfer ystyried cynigion datblygu yn y Sir yn gam sylweddol ymlaen o’i gymharu â’r trefniant cymhleth o Gynlluniau Fframwaith a Chynlluniau Lleol blaenorol a etifeddwyd gan weinyddiaethau blaenorol.

Bydd y Cynllun yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer y Sir, y bydd modd ei defnyddio i symud ymlaen yn gyflym gyda’r Cynllun Datblygu Lleol. Rwy’n edrych ymlaen at yr her o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ac at weithio gyda’r cyhoedd ac ystod eang o randdeiliaid eraill i greu Cynllun a fydd yn gwasanaethu’r Sir yn dda yn y dyfodol.

Tony Sharps

Y Cynghorydd Tony Sharps
Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd

Brig y dudalen