Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin

Rhestr Byrfoddau

AAS Asesiad Amgylcheddol Strategol
ACA Ardaloedd Cadwraeth Arbennig
AGA Ardal Gwarchodaeth Arbennig
AGEHI Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is
AS Amcan Strategol
BREEAM Dulliau Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu
CDG Cynnyrch Domestig Gros
CDLl Cynllun Datblygu Lleol
CDU Cynllun Datblygu Unedol
CGBLl Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol
CMM Caeau Mynydd Mawr
CRhT Cynllun Rheoli Traethlin
DU Y Deyrnas Unedig
Ha Hectarau
LlC Llywodraeth Cymru
MFfSCRh Materion a Ffactorau Sbarduno Cenedlaethol a Rhanbarthol
MFfSLl Materion a Ffactorau Sbarduno Lleol
MIPPS Datganiadau Polisi Cynllunio Interim y Gweinidog
MTAN Nodyn Cyngor Technegol Mwynau
PS Polisi Strategol
Rh. CDLl Rheoliad(au) Cynlluniau Datblygu Lleol
SDCau Systemau Draenio Cynaliadwy
SoBIGN Safleoedd o Bwys i Gadwraeth Natur
SoDdGA Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
SWWITCH Consortiwm Cludiant Integredig De-orllewin Cymru
TAN Nodyn Cyngor Technegol (Polisi Cynllunio Cymru)
TGCh Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
UE Undeb Ewropeaidd

 

Brig y dudalen